X
تبلیغات
رایتل

کبوتر ایرانی‌ در کانادا

ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ و ﺩﺭﺳﺖ ﻛﺒﻮﺗﺮ ﭘﺮﺷﻲ

                                                                                 
ﺩﺭﻭﺩ و ﻋﺮﺽ اﺩﺏ ﺧﺪﻣﺖ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ و ﻳﺎﺭاﻥ ﮔﺮاﻣﻲ,


ﻳﻚ  ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎﺑﺖ تیرماه پرکار ﺑﺪﻫﻜﺎﺭﻳﻢ. اﻣﻴﺪﻭاﺭﻳﻢ ﻛﻪ ﺗﻴﺮﻣﺎﻩ اﻣﺴﺎﻝ ﻣﺎﻩ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاﻱ ﻫﻤﻪ, ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ. 

اﻣﺮﻭﺯ ﺩﺭ خدمت‌تان ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺑﺎ ﻣﺒﺤﺚ ﺗﻐﺬﻳﻪ‌ی ﺩﺭﺳﺖ ﺑﺮاﻱ ﻛﺒﻮﺗﺮاﻥ ﭘﺮﺷﻲ. ﺗﻐﺬﻳﻪ‌ی ﺩﺭﺳﺖ چیزی است ﻛﻪ ﻛﺒﻮﺗﺮاﻥ ﺭا ﺩﺭ پرش‌های ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻳﺎﺭﻱ می‌دهد.


ﻗﺒﻞ اﺯ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻻﺯﻡ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺯ ﺳﻴﺴﺘﻢ سوخت‌وساز ﻣﻮاﺩ ﻏﺬاﻳﻲ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﻛﺒﻮﺗﺮ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰﻱ ﺩاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ. ﺑﺎ اﻳﻦ ﻋﻠﻢ و ﺩﻳﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻪ دانه‌ای تأمین‌کننده ﭼﻪ ﻣﻮاﺩﻱ ﻫﺴﺖ ﻣﺎ می‌توانیم ﺁﻧﭽﻪ ﺭا ﻛﻪ ﺑﺪﻥ ﻳﻚ ﻛﺒﻮﺗﺮ بلندپرواز سنگین‌پر ﻧﻴﺎﺯ ﺩاﺭﺩ ﺩﺭ اﺧﺘﻴﺎﺭﺵ ﻗﺮاﺭ ﺑﺪﻫﻴﻢ و اﺯ پرش‌های طولانی‌اش ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮﻳﻢ.


ﻣﻮاﺩ ﻏﺬاﻳﻲ را ازنظر ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮﮊﻱ ﺑﻪ چهار ﺩﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ می‌کنند:

1- ﻗﻨﺪﻫﺎ

ﻗﻨﺪﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﻴﻪ ﺩاﺭاﻱ مولکول‌های شکننده‌تری ﻫﺴﺘﻨﺪ و سریعاً ﺗﻮﺳﻄ ﺑﺪﻥ ﺟﺎﻧﺪاﺭاﻥ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ، ﻭاﺭﺩ ﺧﻮﻥ ﺷﺪﻩ و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ اﻧﺮﮊﻱ می‌گردند.

2- کربوهیدرات‌ها

کربوهیدرات‌ها (ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ) ﺩﺭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺩﻭﻡ ﻗﺮاﺭ ﺩاﺭﻧﺪ و ﺑﺪﻥ ﺑﺮاﻱ اﻧﺠﺎﻡ اﻳﻦ فعل‌وانفعال‌ها ﻣﺪﺕ طولانی‌تری ﺭا ﺭﻗﻢ ﻣﻴﺰﻧﺪ و ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪﺭاﺕ اﻧﺮﮊﻱ ﺧﻮﺩ ﺭا آهسته‌تر ﺁﺯاﺩ می‌کنند.

3- چربی‌ها

چربی‌ها ﺩﺭ ﺭﺩﻩ ﺳﻮﻡ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮﮊﻱ ﺑﺮاﻱ ﺳﻮﺧﺘﻦ و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻗﻮﻩ ﻣﺤﺮﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. به همین ﺩﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاﺭﻩ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﺫﺧﺎﻳﺮ ﭼﺮﺑﻲ ﺭا ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ می‌کنیم.

4- پروتئین‌ها

پروتئین‌ها ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻣﺠﺰا ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ اﻧﺮﮊﻱ می‌گردند. ﻭﻇﻴﻔﻪ اصلی‌شان ﺗﺮﻣﻴﻢ و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻋﻀﻠﻪ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ اﺳﺖ. پروتئین‌ها اﺯ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺭﻓﺘﻦ ﻋﻀﻼﺕ ﺩﺭ اﺛﺮ فعالیت‌های ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ می‌کنند.


ﺣﺎﻝ ﺑﺎ ﺩاﻧﺴﺘﻦ اﻳﻦ ﻣﻮاﺭﺩ می‌توانیم به‌راحتی ﺣﺪﺱ ﺑﺰﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﭼﻪ ماده‌ای اﻭﻝ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ اﻧﺮﮊﻱ می‌گردد. ﻗﻨﺪﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺮاﺣﻞ اﻭﻟﻴﻪ ﭘﺮﻭاﺯ عهده‌دار تأمین اﻧﺮﮊﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻛﺒﻮﺗﺮﻱ ﻛﻪ ﺑﺪﻧﺶ ﻣﻘﺪاﺭ ﻻﺯﻡ ﻗﻨﺪ ﺭا ﺩاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ شاداب‌تر و پرانرژی‌تر اﺯ ﻛﺒﻮﺗﺮﻱ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻗﻨﺪ ﺭا ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﻧﺪاﺭﺩ اﺯ ﺟﺎ ﻛﻨﺪﻩ می‌شود و اﻭﺝ می‌گیرد. معمولاً ﭼﻮﻥ ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ‌ی ﻛﺒﻮﺗﺮ ﺩاﻥ و ﻏﻠﻪ ﻫﺴﺖ، ﻗﻨﺪ ﺑﺪﻥ آن‌قدر ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ساعت‌ها ﺩﻭاﻡ ﺑﻴﺎﻭﺭﺩ. ﭘﺲ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺎﺕ اﻭﻟﻴﻪ تمام‌شده. اﻣﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻗﻨﺪ ﻛﻢ ﻳﻚ ﺁﻏﺎﺯ ﺧﻮﺏ و دل‌چسب ﺑﻪ ﭘﺮﻭاﺯ ﻛﺒﻮﺗﺮ می‌دهد و اﻭ ﺭا ﻗﺎﺩﺭ می‌کند ﺗﺎ ﺧﻮﺩ ﺭا باصلابت ﺑﻪ ﺩﻝ ﻣﺎﻳﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺗﺎ ﻳﻜﻲ دوساعتی اﺯ اﻳﻦ اﻧﺮﮊﻱ ﺳﺮﻳﻊ و ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮﺩ.


ﭘﺲ اﺯ اﺗﻤﺎﻡ ﻗﻨﺪﻫﺎ، ﺑﺪﻥ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ کربوهیدرات‌ها می‌رود. اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮﮊﻱ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭ ﻧﻴﺮﻭﻱ اﺻﻠﻲ و ﻗﻮﻩ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﭘﺮﻧﺪﻩ اﺳﺖ. سوخت‌وساز ﺁﺭاﻡ کربوهیدرات‌ها و ﺁﺯاﺩ ﺷﺪﻥ ﺁﻫﺴﺘﻪ اﻧﺮﮊﻱ آن‌ها، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﭘﺮﺵ ﺑﻪ ﻛﺒﻮﺗﺮ ﺭا ﺑﺮاﻱ اﻛﺜﺮ ﻃﻮﻝ ﺭﻭﺯ می‌دهد. ﭼﻴﺰﻱ ﻛﻪ مدنظر ﻳﻚ کبوتر پران اﺳﺖ. معمولاً ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ متابولیسم ﻛﺒﻮﺗﺮ اﻳﻦ اﻧﺮﮊﻱ ﺑﻴﻦ 5 ﺗﺎ 15 ﺳﺎﻋﺖ ﺩﻭاﻡ می‌آورد.


ﺣﺎل ﻧﻘﺶ ﭼﺮﺑﻲ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﭼﺮﺑﻲ به‌عنوان سرسخت‌ترین ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮﮊﻱ، ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ می‌باشد. ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺩﻗﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﻴﺪ ﭼﺮﺑﻲ مدنظر ﻣﺎ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺪﻥ ﻛﺒﻮﺗﺮ ﻧﻴﺴﺖ، چراکه ﻳﻚ ﻛﺒﻮﺗﺮ ﭘﺮﺷﻲ ﺁﻣﺎﺩﻩ، ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭼﺮﺑﻲ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ اﺳﺖ. ﭼﺮﺑﻲ موردبحث ﻣﺎ اﺯ ﺩاﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﺐ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻛﺒﻮﺗﺮ داده‌شده تأمین می‌گردد و ﺩﺭ ﺑﻴﻦ لایه‌های ﻋﻀﻼﺕ و ارگان‌های ﺩاﺧﻠﻲ ﺫﺧﻴﺮﻩ می‌گردد. ﭘﺲ اﺯ اﺗﻤﺎﻡ کربوهیدرات‌ها ﺑﺪﻥ ﺑﻪ ﺳﺮاﻍ چربی‌ها می‌رود. چربی‌ها ﺩﺭ اﻳﻨﺠﺎ اﺯ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻪ ﺳﺰاﻳﻲ برخوردارند. ﭼﺮاﻛﻪ دﺭ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﭘﺮﺵ اﻧﺮﮊﻱ ﺧﻮﺩ ﺭا ﺁﺯاﺩ می‌کنند و اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺒﻮﺗﺮ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺯﺩﻥ ﺭﻛﻮﺭﺩ می‌شود. ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻤﺎﻥ ﻳﻜﻲ ﺩﻭ ﺳﺎﻋﺖ اﺿﺎﻓﻪ. ﭼﻴﺰﻱ ﻛﻪ ﻛﺒﻮﺗﺮ ﭘﺮاﻥ ﺭا بی‌نهایت ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ و ﻣﻔﺘﺨﺮ می‌کند.


و اﻣﺎ پروتئین‌ها. پروتئین‌ها ﻛﺎﺭﻱ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺩاﺭﻧﺪ. ﺑﺪﻥ ﺑﻌﺪ اﺯ اﺗﻤﺎﻡ کربوهیدرات‌ها ﺑﺮاﻱ ﺗﻬﻴﻪ اﻧﺮﮊﻱ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ چربی‌ها و درعین‌حال ﻋﻀﻼﺕ می‌رود. ﻋﻀﻼﺕ ﺩﺭ پرش‌های ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ می‌روند. اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ پروتئین‌ها ﻭاﺭﺩ ﻋﻤﻞ می‌شوند و ﺑﻪ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻋﻀﻼﺕ می‌پردازند. اﻳﻦ ﺗﺮﻣﻴﻢ اﻧﺮﮊﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ می‌کند و اﻳﻦ اﻧﺮﮊﻱ ﻋﻀﻼﺕ ﺭا ﻗﻮﻱ ﻧﮕﻪ می‌دارد. اﻫﻤﻴﺖ پروتئین آن‌قدر ﺯﻳﺎﺩ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺒﻮﺗﺮﻱ ﻛﻪ پروتئین ﻻﺯﻡ ﺭا ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻜﻨﺪ ﺑﻌﺪ اﺯ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﭘﺮﺵ ﺳﺎﻋﺎﺗﺶ ﻧﺰﻭﻝ می‌کند. ﻳﻌﻨﻲ ﺩﺭ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻋﻀﻼﺗﺶ ﺭا می‌سوزاند. اﻳﻦ ﺧﻮﺩ ﻳﻜﻲ اﺯ ﺩﻻﻳﻞ مهمی است ﻛﻪ ﻛﺒﻮﺗﺮاﻥ ﮔﺮﻭ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﻗﺒﻞ اﺯ ﮔﺮﻭ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺭﻛﻮﺭﺩﻫﺎﻱ ﺑﻬﺘﺮﻱ ﺭا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﻣﻮﻋﻮﺩ ﺭﻗﻢ می‌زنند.


اﻛﻨﻮﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ دانه‌هایی ﺑﮕﺮﺩﻳﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﺎﻭﻱ اﻳﻦ ﻣﻮاﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ. متأسفانه ﺩﺭ اﻳﺮاﻥ ﺗﻨﻮﻉ دانه‌ها ﻣﺤﺪﻭﺩ اﺳﺖ. بنابراین ﻣﺎ سعی ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻆﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ، ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺭا ﺑﺮاﻱ ﻛﺒﻮﺗﺮاﻧﻤﺎﻥ اﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺤﻮ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻮاﺩ اﻭﻟﻴﻪ ﺭا ﺑﻪ ﻛﺒﻮﺗﺮﻫﺎﻱ ﭘﺮﺷﻲ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.


ﺑﺮاﻱ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺪﻑ دانه‌های ﺭا به چهار ﺩﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ می‌کنیم. ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ آن‌ها ﺭا ﺑﺸﻨﺎﺳﻴﻢ.

1- دانه‌های ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪﺭاﺕ‌ﺩاﺭ: عبارت‌اند اﺯ ﮔﻨﺪﻡ، ﺟﻮ، ارزن، ﺑﺮﻧﺞ، ﺫﺭﺕ و ﺗﺨﻢ ﺟﺎﺭﻭ.

2- دانه‌های پروتئین‌ﺩاﺭ: عبارت‌اند اﺯ ﻗﺮﻩ‌ﻣﺎﺵ، ﮔﺎﻭﺩاﻧﻪ، ﻋﺪﺱ، ﻣﺎﺵ، ﺷﺎﻫﺪاﻧﻪ، ﻛﻨﺠﺪ، ﻛﺘﺎﻥ، ﺑﺰﺭﻙ، ﻛﺎﻓﺸﻪ و ﺁﻓﺘﺎﺑﮕﺮﺩاﻥ.

3- دانه‌های ﭼﺮﺏ: عبارت‌اند اﺯ ﺷﺎﻫﺪاﻧﻪ، ﻛﻨﺠﺪ، ﻛﺎﻓﺸﻪ، ﺁﻓﺘﺎﺑﮕﺮﺩاﻥ، ﺫﺭﺕ, ﻧﻴﺠﺮ و ﻛﻠﺰا (ﻣﻨﺪاﺏ).

4- دانه‌های ﻗﻨﺪﺩاﺭ: ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ دانه‌ها ﻗﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪاﺭ ﻧﺎﭼﻴﺰﻱ ﻭﺟﻮﺩ ﺩاﺭﺩ، متأسفانه ﺩاﻧﻪ ﺧﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﻗﻨﺪ ﻓﺮاﻭاﻥ ﺑﺎﺷﺪ و ﻛﺒﻮﺗﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺩاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻧﻴﺴﺖ. اﻣﺎ ﺧﺐ ﻗﻨﺪ ﻛﻠﻲ دانه‌های ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺗﺎ 3% می‌رسد ﻛﻪ ﺑﺮاﻱ ﻛﺒﻮﺗﺮ ﻛﻔﺎﻳﺖ می‌کند. اﺯ ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺪﻥ ﺧﻮﺩ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﻣﻘﺪاﺭﻱ اﺯ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪﺭاﺕ (ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ) ﺭا ﺑﻪ ﻗﻨﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ می‌کند.

ﺣﺎﻝ سؤال این است ﻛﻪ دانه‌ی ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮاﻱ ﻛﺒﻮﺗﺮ ﭘﺮﺷﻲ ﭼﻴﺴﺖ؟

ﺩاﻥ ﻛﺎﻣﻞ دانی است ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻄ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻛﺒﻮﺗﺮﺩاﺭ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﺮﺩﺩ و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭا ﺑﻪ اﻭ ﺑﺪﻫﺪ. ﺩﺭﺻﺪ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺭا ﻫﺮ ﻛﺒﻮﺗﺮﭘﺮاﻧﻲ باید ﺧﻮﺩ به دست ﺑﻴﺎﻭﺭﺩ. به دست ﺁﻭﺭﺩﻥ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﻪ اﺯ اﻧﻮاﻉ دانه‌ها به دست آورده‌ایم ﻛﺎﺭ ﺳﺨﺘﻲ ﻧﻴﺴﺖ. ﺑﺎ کم‌وزیاد ﻛﺮﺩﻥ ﻣﻘﺪاﺭ آن‌ها و ﺩﻳﺪﻥ ﻧﺘﻴﺠﻪ می‌توانیم ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺮاﻱ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺭا به دست ﺑﻴﺎﻭﺭﻳﻢ.

ﺩﺭ اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺮاﻱ ﺳﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩﻥ اﻳﻦ اﻣﺮ و ﺁﻏﺎﺯ ﻛﺎﺭ، ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ نسبتاً ﻛﻠﻲ ارائه می‌دهیم. ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ می‌توانند ﺑﺎ کم‌وزیاد ﻛﺮﺩﻥ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ، ﺗﺮﻛﻴﺐ موردنظر ﺭا ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺑﻴﺎﻭﺭﻧﺪ.


ﺩﺭ ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﻗﻨﺪ ﺩﺭ دانه‌ها و ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻮﺩﻥ آﻥ اﺯ ﺑﻴﺎﻥ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺮاﻳﺶ ﺧﻮﺩﺩاﺭﻱ می‌کنیم. ﺑﻌﺪ اﺯ ﻗﻨﺪ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪﺭاﺕ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ انرژی ﭘﺮﺵ اﺳﺖ. ﺩﺭﺻﺪ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪﺭاﺕ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻄ اﻗﻠﻴﻤﻲ و ﺭﻭﺯ ﭘﺮﺵ ﺑﻴﻦ 40% ﺗﺎ 70% ﺗﻨﺎﻭﺏ ﺩاﺭﺩ. مثلاً ﺑﺮاﻱ ﺭﻭﺯ اﻭﻝ ﭘﺮﺵ ﺷﻤﺎ قطعاً نمی‌خواهید ﻛﺒﻮﺗﺮﻫﺎﻳﺘﺎﻥ ﺭا ﺑﺎ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪﺭاﺕ ﺯﻳﺎﺩ سنگین ﻛﻨﻴﺪ اﻣﺎ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺳﻮﻡ مسلماً ﺑﺮاﻱ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﺎﻋﺖ اﺯ روزهای اﻭﻝ و ﺩﻭﻡ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮﺩ حتماً ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪﺭاﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﻻﺯﻡ ﺩاﺭﻳﺪ. ﻗﺴﻤﺖ اﺻﻠﻲ دانه‌های ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪﺭاﺕ ﺩاﺭ ﺭا ﺟﻮ پوست‌نکنده ﺑﻪ ﻋﻠﺖ قابلیت هضم سریع و پرانرژی ﺑﻮﺩﻥ ﺗﺸﻜﻴﻞ می‌دهد. اﺭﺯﻥ ﺩﺭ ﺭﺩﻳﻒ ﺩﻭﻡ ﻗﺮاﺭ ﺩاﺭﺩ. ﻣﻦ شخصاً ﮔﻨﺪﻡ ﺭا ﺑﺮاﻱ ﭘﺮﺵ ﻣﻨﺎﺳﺐ نمی‌بینم. اﻣﺎ بازهم ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﮔﻨﺪﻡ راحت‌تر ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ می‌رسند می‌توانند ﮔﻨﺪﻡ ﺭا به جای ﺟﻮ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪ. ﺫﺭﺕ کلاً به خاطر دیرهضم ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺮاﻱ پرش مناسب ﻧﻴﺴﺖ. ﺑﺮﻧﺞ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻘﺪاﺭ 5% اﺯ ﻛﻞ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪﺭاﺕ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻋﺎﻟﻲ ﻋﻤﻞ می‌کند.


ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﻛﺜﺮ دانه‌های ﭼﺮﺏ ﺣﺎﻭﻱ ﻣﻘﺪاﺭ ﺯﻳﺎﺩﻱ پروتئین ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺷﺎﻫﺪاﻧﻪ ﺩﺭ ﺻﺪﺭ ﻟﻴﺴﺖ ﻗﺮاﺭ ﺩاﺭﺩ. ﺗﺨﻢ ﺁﻓﺘﺎﺑﮕﺮﺩاﻥ و ﻛﺎﻓﺸﻪ ﻧﻴﺰ ﺣﺎﻭﻱ ﭼﺮﺑﻲ ﺧﻮﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻋﻀﻼﺕ برای ﺳﺎﻋﺎﺕ آخرین ﭘﺮﻭاﺯ ﺫﺧﻴﺮﻩ می‌گردد. ﺑﻘﻴﻪ دانه‌های ﭼﺮﺏ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاﻱ ﺗﻨﻮﻉ ﺩﺭ ﻧﻮﻉ ﭼﺮﺑﻲ ﻻﺯﻡ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﭘﺲ ﺑﺎ ﺩﺭ نظر ﮔﺮﻓﺘﻦ کم‌وزیاد ﺷﺪﻥ ﻣﻘﺪاﺭ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪﺭاﺕ، ﻣﻘﺪاﺭ ﭼﺮﺑﻲ و پروتئین ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮ می‌کند.


ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ اﻭﻟﻴﻪ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎﺕ ﭘﺮﺵ، ازآنجایی‌که ﻛﺒﻮﺗﺮﻫﺎ ﺑﻌﺪ اﺯ ﻓﺼﻞ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻋﻀﻼﺗﺸﺎﻥ ﺭا ازدست‌داده‌اند، ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ اﻣﺮ ﻋﻀﻠﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﻛﻤﻜﺸﺎﻥ ﻛﻨﻴﻢ. اﻳﻦ ﻛﻤﻚ ﻓﻘﻄ ﺑﺎ ﭘﺮاﻧﺪﻥ و ﺩاﺩﻥ پروتئین ﺯﻳﺎﺩ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎﻡ اﺳﺖ. ﺩﺭ ﺁﻏﺎﺯ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎﺕ ﺩاﺩﻥ ﮔﺎﻭﺩاﻧﻪ، ﻗﺮﻩﻣﺎﺵ، ﻋﺪﺱ و ﻣﺎﺵ ﺗﺎ 40% ﻫﻢ ﺟﺎﻳﺰ اﺳﺖ. ﺩﺭ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﺑﻌﺪﻱ وقتی‌که ﻛﺒﻮﺗﺮﻫﺎ ﻋﻀﻼﺕ ﻛﺎﻓﻲ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺑﻘﻮﻝ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺳﺎﺯ ﺷﺪﻧﺪ، ﻣﺎ می‌توانیم اﻳن ﺩﺭﺻﺪ ﺭا ﻛﻤﺘﺮ ﻛﺮﺩﻩ و اﺯ دانه‌های ﭼﺮﺏ و پروتئین‌ﺩاﺭ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﻢ.


ﺣﺎﻝ ﻛﻪ درصدهای ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩﻱ ﺩﺳﺘﻤﺎﻥ ﺁﻣﺪ، اﻳﻦ سؤال ﭘﻴﺶ می‌آید ﻛﻪ ﻛﻞ اﻳﻦ درصدها ازنظر ﻭﺯﻧﻲ ﭼﻘﺪﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺸﻮد ﻛﻪ ﻧﻪ ﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ ﺯﻳﺎﺩ؟


اصولاً ﻛﺒﻮﺗﺮ ﺑﺮاﻱ سوخت‌وساز ﺭﻭﺯاﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 30 ﮔﺮﻡ ﺩانه ﻧﻴﺎﺯ ﺩاﺭﺩ. اﻳﻦ ﻣﻘﺪاﺭ می‌تواند ﺗﺎ 22 ﮔﺮﻡ ﻧﺰﻭﻝ ﻛﻨﺪ. بازهم ﻋﺮﺽ می‌کنم اﻳﻦ ﻣﻘﺪاﺭ ﺭا ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺒﻮﺗﺮﺩاﺭ ﺧﻮﺩﺵ به دست ﺑﻴﺎﻭﺭﺩ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﻨﺪ. چراکه ﺑﺮاﻱ بام‌ها و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮاﻳﻄ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ می‌شود. ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ اﺳﺘﺮاﺣﺖ مسلماً اﻳﻦ مقدار کمتر و ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﭘﺮﺵ ﺑﻴﺸﺘﺮ می‌گردد. ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩاﺩﻩ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪاﺭ ﺩﺭ اﻛﺜﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ به‌ندرت اﺯ 25 ﮔﺮﻡ بیشتر می‌شود.


ﻧﺤﻮﻩ ﺩاﻥ‌ﺩﻫﻲ:

طبیعتاً ﻛﺒﻮﺗﺮ ﺑﻪ دانه‌هایی ﻣﺜﻞ ﺟﻮ و ﮔﻨﺪﻡ علاقه‌ای ﻧﺪاﺭﺩ و ﺩﺭ ﺳﺒﺪ ﻏﺬاﻳﻲ آن‌ها، ﺁﺧﺮﻳﻦ دانه‌ها ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮﺭﺩﻩ می‌شوند. اﮔﺮ ﻣﺎ دانه‌ها ﺭا ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﺒﻮﺗﺮاﻥ قوی‌تر دانه‌های خوشمزه‌تر ﺭا سریع‌تر می‌خورند و ﺑﻪ ﻛﺒﻮﺗﺮﻫﺎﻱ ضعیف‌تر ﺑﻴﺸﺘﺮ دانه‌های ﺩﻳﮕﺮ می‌رسد، ﻣﺜﻞ ﺟﻮ. ﭘﺲ ﺑﺎ ترکیب ﻛﺮﺩﻥ دانه‌ها ﺑﺎﻻﻧﺲ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻧﺮﮊﻱ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﻛﺒﻮﺗﺮﻫﺎ به هم می‌خورد و ﺑﺎلطبع ﻛﺒﻮﺗﺮﻱ ﺳﻨﮕﻴﻦ می‌پرد و ﺷﺎﻳﺪ ﻫﻤﭙﺎﻱ ﻫﻤﺎﻥ ﻛﺒﻮﺗﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺣﺘﻲ ﻧﺼﻒ ﺳﺎﻋﺖ اﻭ ﺭا ﺑﻴﺎﻭﺭﺩ.


حال راه‌حل ﭼﻴﺴﺖ؟

ﺑﺎﻳﺪ دانه‌ها ﺭا ﺑﻪ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻜﻨﻴﻢ. اﻭﻝ دانه‌های ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪﺭاﺕ‌ﺩاﺭ ﻛﻪ موردعلاقه‌شان ﻧﻴﺴﺖ ﺭا ﺑﺪﻫﻴﻢ ﻛﻪ اﺯ ﻓﺮﻁ ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺨﻮﺭﻧﺪ و ﺑﻌﺪ دانه‌های ﭼﺮﺏ و پروتئین ﺩاﺭ ﺭا. به‌این‌ترتیب دانه‌ها ﺑﻴﻦ ﻫﻤﻪ به‌طور ﻣﺴﺎﻭﻱ ﺗﻘﺴﻴﻢ می‌گردند.

ﻧﻜﺘﻪ ﺁﺧﺮ این است ﻛﻪ ﺑﺮاﻱ ﺭﻭﺯ ﭘﺮﺵ چینه‌دان ﻛﺒﻮﺗﺮ ﺑﺎﻳﺪ کاملاً ﺧﺎﻟﻲ اﺯ ﺩاﻥ ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻌﻀﻲ اﺯ ﻛﺒﻮﺗﺮﻫﺎ و ﺑﺮﺭﺳﻲ چینه‌دانشان ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﻣﻘﺪاﺭ ﺩانه ﺭا برای دفعه ﺑﻌﺪﻱ به دست ﺑﻴﺎﻭﺭﻳﻢ. ﻓﺮاﻣﻮﺵ ﻧﻜﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻛﺒﻮﺗﺮ ﺑﺮاﻱ ﻫﻀﻢ ﺩانه ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ 12 ﺳﺎﻋﺖ ﻭﻗﺖ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ اﺳﺖ. ﭘﺲ ﺑﺮاﻱ اﻳﻨﻜﻪ مطمئن ﺷﻮﻳﻢ ﻛﺒﻮﺗﺮ ﻗﺒﻞ اﺯ ﭘﺮﺵ ﭼﻴﻨﻪ‌ﺩاﻧﺶ ﺧﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ 12 ﺳﺎﻋﺖ زودتر ﺑﻪ آن‌ها ﺩاﻥ ﺑﺪﻫﻴﻢ.


اﻣﻴﺪﻭاﺭﻡ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ مورداستفاده ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻗﺮاﺭ ﺑﮕﻴﺮﺩ.

نظرات و اﻧﺘﻘﺎﺩاﺕ ﺷﻤﺎ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﺭاﻩ پرپیچ‌وخم کبوترداری است.

 ﭘﻴﺮﻭﺯ و ﻣﻮﻳﺪ ﺑﺎﺷﻴﺪ


ﻛﻮﭼﻚ ﺷﻤﺎ,

ﺣﻤﻴﺪ ﺿﻴﺎ


نظرات (27)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
سلام ممنون از پاسختون
ممکنه لینک کانال یا گروه تلگرامتون رو داشته باشم سپاس
پنج‌شنبه 30 شهریور‌ماه سال 1396 ساعت 05:40 ب.ظ
امتیاز: 0 0
پاسخ:
سلام،
این کاناله . گروه ندارم اما اگر باهام تماس بگیرید میتونم به گروه های دیگر معرفیتان کنم.
@kabotarepareshi1
@hamidzia
سلام
ممنون از مطلب کاملتون

من یک یاکریم که نیوکاسل رو رد کرده نگهداری می کنم، خودش 2 ماه با سر چرخیده زنده مونده و حدود یک ماه هم پیش منه ... خیلی ضعیف و با عفونت شدید یکی از چشمها به دستم رسید ... الان به کمک ویتامین ب و مولتی ویتامین و یکسری داروی تجویز شده دیگه خیلی بهتر شده و بیشتر موارد سر کاملا نرمال هست ولی بعد از آب خوردن تعاذلش به هم میخوره و بال میزنه که این باعث شده زیر بالهاش جزئی زحمی بشه و بعضی از پرهای سر و بدنش هم بریزه ... برای رشد سریعتر پرهاش چه توصیه ای دارید؟

در ضمن خیلی خوب و بدون کمک دونه میخوره فعلا فقط ارزن و گاهی گندم و کنجد میخوره ... لطفا از نظر تغذیه و دارو کمکم کنید اطلاعاتم کمه
سه‌شنبه 28 شهریور‌ماه سال 1396 ساعت 04:32 ق.ظ
امتیاز: 0 0
پاسخ:
سلام ،
اینطور که به نظر میرسه خوب بهش رسیدید. به مدت یک هفته هرروز بهش ب کمپلکس بدید خوب میشه.
این دانها را تهیه کنید و ببینید کدامها را بهتر میخوره.


برنج، تخم جارو،گندم(خیلی کم) قره‌ماش، گاودانه، عدس، ماش، ذرت، کتان، بذرک، کلزا، کافشه، شاهدانه، آفتابگردان، نیجر،
با سلام خدمت اقای حمید ضیا.خواستم یه تشکر ویژه از شما و کانال تلگرامی (اقای بزرگ زاده) داشته باشم.بنده عضو کوچکی از اون کانال هستم.واقعا ممنونم از شما چون تجارب خودتونو در اختیار ما میذارین و اینکه همه علمی هستن.واقعا پایدار باشین
یکشنبه 12 شهریور‌ماه سال 1396 ساعت 09:25 ب.ظ
امتیاز: 3 0
پاسخ:
سلام ناصر عزیز. هرکاری میکنیم انحام وظیفه است. شما و دیگر دوستان به ما لطف دارند. پیروز باشید
سلام خسته نباشین.من یک کبوتر تازه از یک نفر خریدم و اوردم تو قفس جداگانه الان دیدم داره مدفوع سفید و سبز میکنه می خواستم بپرسم مشکلی نداره؟
شنبه 21 مرداد‌ماه سال 1396 ساعت 02:43 ب.ظ
امتیاز: 1 0
پاسخ:
سلام بله نشکل داره. بهشو لمپرولیوم طبق دساور دامپزشکی ۷ روز بده
سلام من یک کفتر ماده شهرستانی دارم بایه نر تهرانی بزنم بهم خوب میشه یانه به کی میره
جمعه 20 مرداد‌ماه سال 1396 ساعت 11:46 ق.ظ
امتیاز: 1 0
پاسخ:
سلام. نه خوب نمیشه
باسلام وخسته نباشید .به نظر شما در طول روز چند بار به کبوتران پرشی دان بدیم و چه ساعتی از روز باشه .ممنون
سه‌شنبه 6 تیر‌ماه سال 1396 ساعت 09:03 ب.ظ
امتیاز: 1 2
پاسخ:
سلام،
روزی یک بار دوازده ساعت قبل از پرش روز بعد.
سلام خسته نباشید .
درست 7 روز پیش یه کبوتر کاکولی خاکستری سفید که هم دم و هم یه سری از پره بالاشو چیدن اومد تو تراس خونه. دو روز اول بهش شاهدونه دادم بعدم گندم فکر کنم روز پنجم بهش تخم کتون دادم ولی نخورد! هنوز گندم شاهدونه میخوره. گذاشتم تو ظرف هر یه ساعت میره میخوره. باید دانه هارو باهم مخلوط کنم؟ .
تو تراس پرواز میکنه ولی خیلی نمیتونه بره بالا،پراش کی در میاد؟ تو یه ظرف بزرگ آب گذاشتم واسش ولی دیروز به طور کامل رفت توش، از اون موقعه خودشو باد میکنه یه صدایی هم از خودش در میاره. طبیعیه یا سرما خورده یا مریض شده؟ من باید چکار کنم؟
شنبه 3 تیر‌ماه سال 1396 ساعت 05:02 ق.ظ
امتیاز: 1 2
پاسخ:
سلا،
باید ترکیبی غز دانه ها را بهش بدهید. گندم ارزن جو کتان قره ماش گاودانه شاهدانه کافشه ووو
اگر پر هایش قیچی‌شده، هستند انها را بکشید تا ظرف ۴۵ تا ۶۰ روز در بیایند.
بعید میدانم مریض شده باشه
سلام خسته نباشید من نه روز پیش یه جوجه یاکریم رو دیدم کلاغ بهش حمله کرده بود منم نجاتش دادم بدنش از چند جا زخم شده بود الان خوب شده روزای اول خوب راه میرفت الان اصلا حرکت نمیکنه پاهاشو جلوتر از بدنش قرار میده از دیشبم چشماشو میینده یکم کف از نوکش میاد غذا هم نمیخوره فکر کنم پاش شکسته و عفونت کرده باشه، اگه شکسته باید چطوری ببندمش؟ ببخشید سوال بی ربط و طولانی شد.
شنبه 30 اردیبهشت‌ماه سال 1396 ساعت 08:12 ق.ظ
امتیاز: 0 1
پاسخ:
سلام. متاسفانه بیمار شده. شکستگی پا ربطی به کف دهان ندارد. تشخیص بیماری کار دکتر است.
موفق باشید.
سلام اگر دانه زیادی به کفتر بدهیم باعث میشه که چربی بگیره
پنج‌شنبه 28 اردیبهشت‌ماه سال 1396 ساعت 04:33 ب.ظ
امتیاز: 0 0
پاسخ:
سلام بستگی به نژادش داره
سلام کلوپ کفتران برای رهاسازی چگونست و میشه یه توضیح کوتاه بدید واین که چند نفر وآیاد شرطی است؟؟
پنج‌شنبه 7 اردیبهشت‌ماه سال 1396 ساعت 12:00 ق.ظ
امتیاز: 0 1
پاسخ:
سلام من از کبوتر مسافتی اطلاعی ندارم
سلام کبوتر من چند روزه کسل شده و دان هایی رو که میخوره بالا میاره.لاغر هم شده چیکارش کنم؟
چهارشنبه 30 فروردین‌ماه سال 1396 ساعت 07:39 ب.ظ
امتیاز: 0 1
پاسخ:
سلام داروی ضد انگل بدهید. لوامیزول عالیست
سلام.یک جفت از کبوتران من چند روزی است که فضله شان به شکل سبز (باریک و مارپیچ)شده و اطراف آن مایع بی رنگی وچجود دارد.تغذیه آنها خوب است و مشکلی ندارد.به نظر شما مریض شده اند؟یا اگر نشده اند مشکل چیست؟
دوشنبه 28 فروردین‌ماه سال 1396 ساعت 06:47 ب.ظ
امتیاز: 1 2
پاسخ:
سلام
بیماری کاکسیدیوسیز است دارویش آمپرولیوم است
کبوترم به طرز عجیبی فلفل دلمه ای دوس داره! اشکال نداره بخوره؟
سه‌شنبه 1 فروردین‌ماه سال 1396 ساعت 03:40 ب.ظ
امتیاز: 1 0
پاسخ:
نه ایراد نداره
سلامی دوباره به شما گفتم که جوجهام روی تور بودند که قرقی حمله کرد جوجهها رفتند یک جوجه همان جفت روز چهارم برگشت همان جفت که در تلگرام گذاشتم
یکشنبه 12 دی‌ماه سال 1395 ساعت 01:21 ب.ظ
امتیاز: 1 1
سلام.چگونه ب یک دسته کفتردون واب بدهیم تاساعاتی بیشتربتواندبپرد.
دوشنبه 15 آذر‌ماه سال 1395 ساعت 01:44 ق.ظ
امتیاز: 6 9
پاسخ:
سلام،
متن را کامل بخوانید
با سلام.واقعا از شما بابت مقاله ارزشمندی که به نگارش در اوردی نهایت تشکر دارم.دوست من اگه یه توضیح مفصل درباره نحوه ابگیری کبوتران پرشی و خواب اونا بدی واقعا حجت تموم کردی.با تشکر
دوشنبه 10 آبان‌ماه سال 1395 ساعت 02:37 ق.ظ
امتیاز: 0 0
پاسخ:
ناصر جان سلام،
ابگیری و خواب مساله ایه که به منطقه بستگی داره. هرجا سیستم خودش را میطلبه
سلام میخواستم بپرسم واسه زمستان تغذیه کبوتر چیست و پرش کبوتر بیشتر شود؟؟؟
دوشنبه 12 مهر‌ماه سال 1395 ساعت 11:45 ب.ظ
امتیاز: 2 6
پاسخ:
تغذیه زمستان باید کامل باشد همه دانها داده شود. پرش در این فصل ممنوع است
ممنون حمید جان بابت این مقاله پربار
دوشنبه 5 مهر‌ماه سال 1395 ساعت 04:26 ق.ظ
امتیاز: 0 0
پاسخ:
سلام،
عباد جان ممنونتم لطف داری
سلام
ممنونم از مطلب خوبنون
نکته ای ب ذهنم رسید ک خدمتتون عرض میکنم
دادان دانه های که برای گرفتن چربی هستند مثل شاه دانه آیا باعث نمیشه ک این دانه های چرب باعث زود تر تشنه شدن کبوتر بشه؟
سپاس
پنج‌شنبه 25 شهریور‌ماه سال 1395 ساعت 08:49 ب.ظ
امتیاز: 1 0
پاسخ:
سلام خیر. مقدارش آنقدر نیست که تشنه بکند. در ضمن جهاز هاضمه پرندگان با انسان تفاوت دارد
با سلام. وبلاگ پر محتوایی دارید. بنده شروع کردم به راه اندازی وبلاگ کبوتر پرانی به طور حرفه ای... لطفا بنده را لینک نمایید. وبلاگ شما لینک شد.
با نام : کبوتر ۹۸ لینک نمایید لطفا.‌ تشکر
پنج‌شنبه 11 شهریور‌ماه سال 1395 ساعت 11:29 ق.ظ
امتیاز: 0 1
پاسخ:
ﺳﻼﻡ.
ﻭﺑﻼﮒ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻟﻴﺴﺖﺩﻭﺳﺘﺎﻥ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ
سلام وعرض خسته نباشید
کبوترانی دارم که تا انجایی که من میدانم همخون نیستند از لخاظ رنگ هم با هم تفاوت دارند، یکی ابلق سیاه و نر آن خالپیس، هر دو پرشی هستند.
حوحه های این دو از لخاظ ظاهر عجیب اند، مداما پر های انها اوراق است و شاه بالهای انها مداما شکسته میشود!
از دید شما این کبوتران بطور استثنا این جوجه ها داده اند و ممکن است سری بعد جوجه های سالمتری بدهند یا اینکه این دو را از هم جدا کنم.
قبلا از محبت شما ممنونم
یکشنبه 31 مرداد‌ماه سال 1395 ساعت 11:54 ق.ظ
امتیاز: 2 1
پاسخ:
ﺳﻼﻡ
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺭاﻩ ﻓﻬﻤﻴﺪﻧﻮاﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺟﻮﺟﻪ ﻛﺸﻲ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ اﺳﺖ. ﺑﺸﺮﻁ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻮﺩﻥ ﺳﺒﺪ ﻏﺬاﻳﻲ.
سلام.شاید جای این سوال تو این پست نباشه ولی مجبورم چون اخرین پسستتونه.میخواستم بپرسم من یه جوجه کبوتر دارم ابله گرفته باعث شده نوک بالاییش بیفته.ایا نوکش درمیاد؟
جمعه 29 مرداد‌ماه سال 1395 ساعت 01:28 ق.ظ
امتیاز: 0 1
پاسخ:
ﺳﻼﻡ
ﻣﺘﺎﺳﻔﻢ ﺑﺎﺑﺖ ﺟﻮﺟﻪ ﺗﻮﻥ. ﺧﻴﺮ ﺩﺭ ﻧﻤﻴﺎﺩ
باسلام وخسته نباشید
غیبت طولانی حضرتعالی را خیرمقدم میگوییم . ممنون از زحمتتان
چهارشنبه 27 مرداد‌ماه سال 1395 ساعت 12:44 ب.ظ
امتیاز: 2 0
پاسخ:
ﺩﺭﻭﺩ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺟﺎﻥ,
اﻣﻴﺪﻭاﺭﻡ ﻛﻪ ﺳﺎﻟﻢ و ﺗﻨﺪﺭﺳﺖ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺧﺎﻧﻮاﺩﻩ ﺑﺎﺷﻴد .
ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻴﻜﻨﻢ.
سلام خدمت دوست گرامی
حرف شما درست
ولی میتوان این وعده های غذایی رو قبل مسابقه
و موقع کبکی نمودن و پر نرم کردن و چند روز قبل مسابقه انجام داد
عسل که برای رفع تشنگی کبوتر بسیار مفید بوده
بنده چند روزی هست که خاکشیر داخل آب خوری کبوتران مخلوط کرده
فردای آنروز کبوتران ساعتی اضافه نکرده ولی از قیافه کبوتران معلوم بود که
تشنگی کمتری داشتن
من بسیاری از کشورها در اینترنت دیدم که دان های متنوع و مکمل های متنوعی
برای کبوتران مسافتی استفاده میکنن
امیدوارم فقط گندم و ارزن تنها وعده غذایی کبوترانمان نباشد
...
شنبه 23 مرداد‌ماه سال 1395 ساعت 08:03 ب.ظ
امتیاز: 0 0
پاسخ:
ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻋﺎﻟﻲ. ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻢ ﻛﻧﻢ ﻛﺒﻮﺗﺮ ﺧﺎﻛﺸﻴﺮ ﺭا ﺧﺸﻚ ﻫﻢ ﺑﺨﻮﺭﺩ.
سلام و ختسه نباشید خدمت دوست گرامی
مرسی بابت اطلاعاتی که دادین بسیار مفید بود
بند نیز برای جبران قند پیشنهادی دارم که خودم
شخصا تست کرده و نتیجه خوبی گرفتم
میتوان از عسل و شیره خرما و انگور استفاده کرد
که هم برای درمان بعضی از عفونت های کبوتران موثر است
و کمبود قند را جبران میکند
...
جمعه 22 مرداد‌ماه سال 1395 ساعت 03:36 ب.ظ
امتیاز: 5 1
پاسخ:
ﺳﻼم ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺟﺎﻥ,
ﻣﻤﻨﻮﻥ ﺑﺎﺑﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺗﻮﻥ. ﺑﻠﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻋﺎﻟﻴﻪ. اﻟﺒﺘﻪ اﻟﻜﺘﺮﻭﻻﻳﺖ ﻫﻢ ﻣﻴﺴﻪ ﺩاﺩ. ﺩﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﻔﺘﻢ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺣﺘﻲ ﻫﻤﻴﻦ ﺩاﻥ ﺭا ﻫﻢ ﻧﻤﻴﮕﺬاﺭﻧﺪ ﭼﻪ ﺑﺮﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﻜﺮ و ﻋﺴﻞ.
ﭘﻴﺮﻭﺯ ﺑﺎﺷﻴﺪ
یا سلام
دانستنیهایی بکر و کاملا ضروری
خسته نباشید، بسیار عالی بود.
سه‌شنبه 19 مرداد‌ماه سال 1395 ساعت 12:36 ب.ظ
امتیاز: 3 1
پاسخ:
ﺳﻼﻡ. ﻣﺘﺸﻜﺮﻡ
با سلام به استاد حمید عزیز
فَتَبَارَکَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ
بسیار عالی توضیح دادی, برای من که هضمش مثل راحت القوم بود. جای اوس مسعود خالی که همیشه طالب این مطالب بود.
خسته نباشی و دست مریزاد
دوشنبه 18 مرداد‌ماه سال 1395 ساعت 11:56 ب.ظ
امتیاز: 4 1
پاسخ:
ﺩﺭﻭﺩ ﻋﻠﻲ ﺟﺎﻥ,
ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ ﻛﻪ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻟﻂﻒ ﺩاﺭﻱ. ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﻛﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻗﺒﻮﻝ ﻭاﻗﻊ ﺷﺪﻩ.
اﺯ اﻭﺱ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺭﻱ? ﺩﻟﻤﻮﻥ ﺗﻨﮕﺶ ﺷﺪﻩ. ﺑﻬﺶ ﺳﻼﻡ ﺑﺮﺳﻮﻥ.