کبوتر ایرانی‌ در کانادا

ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ و ﺩﺭﺳﺖ ﻛﺒﻮﺗﺮ ﭘﺮﺷﻲ

                                                                                 
ﺩﺭﻭﺩ و ﻋﺮﺽ اﺩﺏ ﺧﺪﻣﺖ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ و ﻳﺎﺭاﻥ ﮔﺮاﻣﻲ,


ﻳﻚ  ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎﺑﺖ تیرماه پرکار ﺑﺪﻫﻜﺎﺭﻳﻢ. اﻣﻴﺪﻭاﺭﻳﻢ ﻛﻪ ﺗﻴﺮﻣﺎﻩ اﻣﺴﺎﻝ ﻣﺎﻩ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاﻱ ﻫﻤﻪ, ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ. 

اﻣﺮﻭﺯ ﺩﺭ خدمت‌تان ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺑﺎ ﻣﺒﺤﺚ ﺗﻐﺬﻳﻪ‌ی ﺩﺭﺳﺖ ﺑﺮاﻱ ﻛﺒﻮﺗﺮاﻥ ﭘﺮﺷﻲ. ﺗﻐﺬﻳﻪ‌ی ﺩﺭﺳﺖ چیزی است ﻛﻪ ﻛﺒﻮﺗﺮاﻥ ﺭا ﺩﺭ پرش‌های ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻳﺎﺭﻱ می‌دهد.


ﻗﺒﻞ اﺯ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻻﺯﻡ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺯ ﺳﻴﺴﺘﻢ سوخت‌وساز ﻣﻮاﺩ ﻏﺬاﻳﻲ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﻛﺒﻮﺗﺮ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰﻱ ﺩاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ. ﺑﺎ اﻳﻦ ﻋﻠﻢ و ﺩﻳﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻪ دانه‌ای تأمین‌کننده ﭼﻪ ﻣﻮاﺩﻱ ﻫﺴﺖ ﻣﺎ می‌توانیم ﺁﻧﭽﻪ ﺭا ﻛﻪ ﺑﺪﻥ ﻳﻚ ﻛﺒﻮﺗﺮ بلندپرواز سنگین‌پر ﻧﻴﺎﺯ ﺩاﺭﺩ ﺩﺭ اﺧﺘﻴﺎﺭﺵ ﻗﺮاﺭ ﺑﺪﻫﻴﻢ و اﺯ پرش‌های طولانی‌اش ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮﻳﻢ.


ﻣﻮاﺩ ﻏﺬاﻳﻲ را ازنظر ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮﮊﻱ ﺑﻪ چهار ﺩﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ می‌کنند:

1- ﻗﻨﺪﻫﺎ

ﻗﻨﺪﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﻴﻪ ﺩاﺭاﻱ مولکول‌های شکننده‌تری ﻫﺴﺘﻨﺪ و سریعاً ﺗﻮﺳﻄ ﺑﺪﻥ ﺟﺎﻧﺪاﺭاﻥ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ، ﻭاﺭﺩ ﺧﻮﻥ ﺷﺪﻩ و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ اﻧﺮﮊﻱ می‌گردند.

2- کربوهیدرات‌ها

کربوهیدرات‌ها (ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ) ﺩﺭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺩﻭﻡ ﻗﺮاﺭ ﺩاﺭﻧﺪ و ﺑﺪﻥ ﺑﺮاﻱ اﻧﺠﺎﻡ اﻳﻦ فعل‌وانفعال‌ها ﻣﺪﺕ طولانی‌تری ﺭا ﺭﻗﻢ ﻣﻴﺰﻧﺪ و ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪﺭاﺕ اﻧﺮﮊﻱ ﺧﻮﺩ ﺭا آهسته‌تر ﺁﺯاﺩ می‌کنند.

3- چربی‌ها

چربی‌ها ﺩﺭ ﺭﺩﻩ ﺳﻮﻡ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮﮊﻱ ﺑﺮاﻱ ﺳﻮﺧﺘﻦ و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻗﻮﻩ ﻣﺤﺮﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. به همین ﺩﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاﺭﻩ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﺫﺧﺎﻳﺮ ﭼﺮﺑﻲ ﺭا ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ می‌کنیم.

4- پروتئین‌ها

پروتئین‌ها ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻣﺠﺰا ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ اﻧﺮﮊﻱ می‌گردند. ﻭﻇﻴﻔﻪ اصلی‌شان ﺗﺮﻣﻴﻢ و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻋﻀﻠﻪ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ اﺳﺖ. پروتئین‌ها اﺯ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺭﻓﺘﻦ ﻋﻀﻼﺕ ﺩﺭ اﺛﺮ فعالیت‌های ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ می‌کنند.


ﺣﺎﻝ ﺑﺎ ﺩاﻧﺴﺘﻦ اﻳﻦ ﻣﻮاﺭﺩ می‌توانیم به‌راحتی ﺣﺪﺱ ﺑﺰﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﭼﻪ ماده‌ای اﻭﻝ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ اﻧﺮﮊﻱ می‌گردد. ﻗﻨﺪﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺮاﺣﻞ اﻭﻟﻴﻪ ﭘﺮﻭاﺯ عهده‌دار تأمین اﻧﺮﮊﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻛﺒﻮﺗﺮﻱ ﻛﻪ ﺑﺪﻧﺶ ﻣﻘﺪاﺭ ﻻﺯﻡ ﻗﻨﺪ ﺭا ﺩاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ شاداب‌تر و پرانرژی‌تر اﺯ ﻛﺒﻮﺗﺮﻱ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻗﻨﺪ ﺭا ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﻧﺪاﺭﺩ اﺯ ﺟﺎ ﻛﻨﺪﻩ می‌شود و اﻭﺝ می‌گیرد. معمولاً ﭼﻮﻥ ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ‌ی ﻛﺒﻮﺗﺮ ﺩاﻥ و ﻏﻠﻪ ﻫﺴﺖ، ﻗﻨﺪ ﺑﺪﻥ آن‌قدر ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ساعت‌ها ﺩﻭاﻡ ﺑﻴﺎﻭﺭﺩ. ﭘﺲ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺎﺕ اﻭﻟﻴﻪ تمام‌شده. اﻣﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻗﻨﺪ ﻛﻢ ﻳﻚ ﺁﻏﺎﺯ ﺧﻮﺏ و دل‌چسب ﺑﻪ ﭘﺮﻭاﺯ ﻛﺒﻮﺗﺮ می‌دهد و اﻭ ﺭا ﻗﺎﺩﺭ می‌کند ﺗﺎ ﺧﻮﺩ ﺭا باصلابت ﺑﻪ ﺩﻝ ﻣﺎﻳﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺗﺎ ﻳﻜﻲ دوساعتی اﺯ اﻳﻦ اﻧﺮﮊﻱ ﺳﺮﻳﻊ و ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮﺩ.


ﭘﺲ اﺯ اﺗﻤﺎﻡ ﻗﻨﺪﻫﺎ، ﺑﺪﻥ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ کربوهیدرات‌ها می‌رود. اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮﮊﻱ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭ ﻧﻴﺮﻭﻱ اﺻﻠﻲ و ﻗﻮﻩ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﭘﺮﻧﺪﻩ اﺳﺖ. سوخت‌وساز ﺁﺭاﻡ کربوهیدرات‌ها و ﺁﺯاﺩ ﺷﺪﻥ ﺁﻫﺴﺘﻪ اﻧﺮﮊﻱ آن‌ها، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﭘﺮﺵ ﺑﻪ ﻛﺒﻮﺗﺮ ﺭا ﺑﺮاﻱ اﻛﺜﺮ ﻃﻮﻝ ﺭﻭﺯ می‌دهد. ﭼﻴﺰﻱ ﻛﻪ مدنظر ﻳﻚ کبوتر پران اﺳﺖ. معمولاً ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ متابولیسم ﻛﺒﻮﺗﺮ اﻳﻦ اﻧﺮﮊﻱ ﺑﻴﻦ 5 ﺗﺎ 15 ﺳﺎﻋﺖ ﺩﻭاﻡ می‌آورد.


ﺣﺎل ﻧﻘﺶ ﭼﺮﺑﻲ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﭼﺮﺑﻲ به‌عنوان سرسخت‌ترین ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮﮊﻱ، ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ می‌باشد. ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺩﻗﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﻴﺪ ﭼﺮﺑﻲ مدنظر ﻣﺎ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺪﻥ ﻛﺒﻮﺗﺮ ﻧﻴﺴﺖ، چراکه ﻳﻚ ﻛﺒﻮﺗﺮ ﭘﺮﺷﻲ ﺁﻣﺎﺩﻩ، ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭼﺮﺑﻲ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ اﺳﺖ. ﭼﺮﺑﻲ موردبحث ﻣﺎ اﺯ ﺩاﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﺐ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻛﺒﻮﺗﺮ داده‌شده تأمین می‌گردد و ﺩﺭ ﺑﻴﻦ لایه‌های ﻋﻀﻼﺕ و ارگان‌های ﺩاﺧﻠﻲ ﺫﺧﻴﺮﻩ می‌گردد. ﭘﺲ اﺯ اﺗﻤﺎﻡ کربوهیدرات‌ها ﺑﺪﻥ ﺑﻪ ﺳﺮاﻍ چربی‌ها می‌رود. چربی‌ها ﺩﺭ اﻳﻨﺠﺎ اﺯ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻪ ﺳﺰاﻳﻲ برخوردارند. ﭼﺮاﻛﻪ دﺭ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﭘﺮﺵ اﻧﺮﮊﻱ ﺧﻮﺩ ﺭا ﺁﺯاﺩ می‌کنند و اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺒﻮﺗﺮ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺯﺩﻥ ﺭﻛﻮﺭﺩ می‌شود. ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻤﺎﻥ ﻳﻜﻲ ﺩﻭ ﺳﺎﻋﺖ اﺿﺎﻓﻪ. ﭼﻴﺰﻱ ﻛﻪ ﻛﺒﻮﺗﺮ ﭘﺮاﻥ ﺭا بی‌نهایت ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ و ﻣﻔﺘﺨﺮ می‌کند.


و اﻣﺎ پروتئین‌ها. پروتئین‌ها ﻛﺎﺭﻱ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺩاﺭﻧﺪ. ﺑﺪﻥ ﺑﻌﺪ اﺯ اﺗﻤﺎﻡ کربوهیدرات‌ها ﺑﺮاﻱ ﺗﻬﻴﻪ اﻧﺮﮊﻱ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ چربی‌ها و درعین‌حال ﻋﻀﻼﺕ می‌رود. ﻋﻀﻼﺕ ﺩﺭ پرش‌های ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ می‌روند. اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ پروتئین‌ها ﻭاﺭﺩ ﻋﻤﻞ می‌شوند و ﺑﻪ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻋﻀﻼﺕ می‌پردازند. اﻳﻦ ﺗﺮﻣﻴﻢ اﻧﺮﮊﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ می‌کند و اﻳﻦ اﻧﺮﮊﻱ ﻋﻀﻼﺕ ﺭا ﻗﻮﻱ ﻧﮕﻪ می‌دارد. اﻫﻤﻴﺖ پروتئین آن‌قدر ﺯﻳﺎﺩ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺒﻮﺗﺮﻱ ﻛﻪ پروتئین ﻻﺯﻡ ﺭا ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻜﻨﺪ ﺑﻌﺪ اﺯ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﭘﺮﺵ ﺳﺎﻋﺎﺗﺶ ﻧﺰﻭﻝ می‌کند. ﻳﻌﻨﻲ ﺩﺭ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻋﻀﻼﺗﺶ ﺭا می‌سوزاند. اﻳﻦ ﺧﻮﺩ ﻳﻜﻲ اﺯ ﺩﻻﻳﻞ مهمی است ﻛﻪ ﻛﺒﻮﺗﺮاﻥ ﮔﺮﻭ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﻗﺒﻞ اﺯ ﮔﺮﻭ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺭﻛﻮﺭﺩﻫﺎﻱ ﺑﻬﺘﺮﻱ ﺭا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﻣﻮﻋﻮﺩ ﺭﻗﻢ می‌زنند.


اﻛﻨﻮﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ دانه‌هایی ﺑﮕﺮﺩﻳﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﺎﻭﻱ اﻳﻦ ﻣﻮاﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ. متأسفانه ﺩﺭ اﻳﺮاﻥ ﺗﻨﻮﻉ دانه‌ها ﻣﺤﺪﻭﺩ اﺳﺖ. بنابراین ﻣﺎ سعی ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻆﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ، ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺭا ﺑﺮاﻱ ﻛﺒﻮﺗﺮاﻧﻤﺎﻥ اﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺤﻮ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻮاﺩ اﻭﻟﻴﻪ ﺭا ﺑﻪ ﻛﺒﻮﺗﺮﻫﺎﻱ ﭘﺮﺷﻲ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.


ﺑﺮاﻱ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺪﻑ دانه‌های ﺭا به چهار ﺩﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ می‌کنیم. ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ آن‌ها ﺭا ﺑﺸﻨﺎﺳﻴﻢ.

1- دانه‌های ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪﺭاﺕ‌ﺩاﺭ: عبارت‌اند اﺯ ﮔﻨﺪﻡ، ﺟﻮ، ارزن، ﺑﺮﻧﺞ، ﺫﺭﺕ و ﺗﺨﻢ ﺟﺎﺭﻭ.

2- دانه‌های پروتئین‌ﺩاﺭ: عبارت‌اند اﺯ ﻗﺮﻩ‌ﻣﺎﺵ، ﮔﺎﻭﺩاﻧﻪ، ﻋﺪﺱ، ﻣﺎﺵ، ﺷﺎﻫﺪاﻧﻪ، ﻛﻨﺠﺪ، ﻛﺘﺎﻥ، ﺑﺰﺭﻙ، ﻛﺎﻓﺸﻪ و ﺁﻓﺘﺎﺑﮕﺮﺩاﻥ.

3- دانه‌های ﭼﺮﺏ: عبارت‌اند اﺯ ﺷﺎﻫﺪاﻧﻪ، ﻛﻨﺠﺪ، ﻛﺎﻓﺸﻪ، ﺁﻓﺘﺎﺑﮕﺮﺩاﻥ، ﺫﺭﺕ, ﻧﻴﺠﺮ و ﻛﻠﺰا (ﻣﻨﺪاﺏ).

4- دانه‌های ﻗﻨﺪﺩاﺭ: ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ دانه‌ها ﻗﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪاﺭ ﻧﺎﭼﻴﺰﻱ ﻭﺟﻮﺩ ﺩاﺭﺩ، متأسفانه ﺩاﻧﻪ ﺧﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﻗﻨﺪ ﻓﺮاﻭاﻥ ﺑﺎﺷﺪ و ﻛﺒﻮﺗﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺩاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻧﻴﺴﺖ. اﻣﺎ ﺧﺐ ﻗﻨﺪ ﻛﻠﻲ دانه‌های ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺗﺎ 3% می‌رسد ﻛﻪ ﺑﺮاﻱ ﻛﺒﻮﺗﺮ ﻛﻔﺎﻳﺖ می‌کند. اﺯ ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺪﻥ ﺧﻮﺩ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﻣﻘﺪاﺭﻱ اﺯ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪﺭاﺕ (ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ) ﺭا ﺑﻪ ﻗﻨﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ می‌کند.

ﺣﺎﻝ سؤال این است ﻛﻪ دانه‌ی ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮاﻱ ﻛﺒﻮﺗﺮ ﭘﺮﺷﻲ ﭼﻴﺴﺖ؟

ﺩاﻥ ﻛﺎﻣﻞ دانی است ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻄ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻛﺒﻮﺗﺮﺩاﺭ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﺮﺩﺩ و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭا ﺑﻪ اﻭ ﺑﺪﻫﺪ. ﺩﺭﺻﺪ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺭا ﻫﺮ ﻛﺒﻮﺗﺮﭘﺮاﻧﻲ باید ﺧﻮﺩ به دست ﺑﻴﺎﻭﺭﺩ. به دست ﺁﻭﺭﺩﻥ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﻪ اﺯ اﻧﻮاﻉ دانه‌ها به دست آورده‌ایم ﻛﺎﺭ ﺳﺨﺘﻲ ﻧﻴﺴﺖ. ﺑﺎ کم‌وزیاد ﻛﺮﺩﻥ ﻣﻘﺪاﺭ آن‌ها و ﺩﻳﺪﻥ ﻧﺘﻴﺠﻪ می‌توانیم ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺮاﻱ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺭا به دست ﺑﻴﺎﻭﺭﻳﻢ.

ﺩﺭ اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺮاﻱ ﺳﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩﻥ اﻳﻦ اﻣﺮ و ﺁﻏﺎﺯ ﻛﺎﺭ، ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ نسبتاً ﻛﻠﻲ ارائه می‌دهیم. ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ می‌توانند ﺑﺎ کم‌وزیاد ﻛﺮﺩﻥ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ، ﺗﺮﻛﻴﺐ موردنظر ﺭا ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺑﻴﺎﻭﺭﻧﺪ.


ﺩﺭ ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﻗﻨﺪ ﺩﺭ دانه‌ها و ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻮﺩﻥ آﻥ اﺯ ﺑﻴﺎﻥ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺮاﻳﺶ ﺧﻮﺩﺩاﺭﻱ می‌کنیم. ﺑﻌﺪ اﺯ ﻗﻨﺪ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪﺭاﺕ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ انرژی ﭘﺮﺵ اﺳﺖ. ﺩﺭﺻﺪ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪﺭاﺕ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻄ اﻗﻠﻴﻤﻲ و ﺭﻭﺯ ﭘﺮﺵ ﺑﻴﻦ 40% ﺗﺎ 70% ﺗﻨﺎﻭﺏ ﺩاﺭﺩ. مثلاً ﺑﺮاﻱ ﺭﻭﺯ اﻭﻝ ﭘﺮﺵ ﺷﻤﺎ قطعاً نمی‌خواهید ﻛﺒﻮﺗﺮﻫﺎﻳﺘﺎﻥ ﺭا ﺑﺎ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪﺭاﺕ ﺯﻳﺎﺩ سنگین ﻛﻨﻴﺪ اﻣﺎ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺳﻮﻡ مسلماً ﺑﺮاﻱ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﺎﻋﺖ اﺯ روزهای اﻭﻝ و ﺩﻭﻡ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮﺩ حتماً ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪﺭاﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﻻﺯﻡ ﺩاﺭﻳﺪ. ﻗﺴﻤﺖ اﺻﻠﻲ دانه‌های ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪﺭاﺕ ﺩاﺭ ﺭا ﺟﻮ پوست‌نکنده ﺑﻪ ﻋﻠﺖ قابلیت هضم سریع و پرانرژی ﺑﻮﺩﻥ ﺗﺸﻜﻴﻞ می‌دهد. اﺭﺯﻥ ﺩﺭ ﺭﺩﻳﻒ ﺩﻭﻡ ﻗﺮاﺭ ﺩاﺭﺩ. ﻣﻦ شخصاً ﮔﻨﺪﻡ ﺭا ﺑﺮاﻱ ﭘﺮﺵ ﻣﻨﺎﺳﺐ نمی‌بینم. اﻣﺎ بازهم ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﮔﻨﺪﻡ راحت‌تر ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ می‌رسند می‌توانند ﮔﻨﺪﻡ ﺭا به جای ﺟﻮ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪ. ﺫﺭﺕ کلاً به خاطر دیرهضم ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺮاﻱ پرش مناسب ﻧﻴﺴﺖ. ﺑﺮﻧﺞ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻘﺪاﺭ 5% اﺯ ﻛﻞ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪﺭاﺕ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻋﺎﻟﻲ ﻋﻤﻞ می‌کند.


ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﻛﺜﺮ دانه‌های ﭼﺮﺏ ﺣﺎﻭﻱ ﻣﻘﺪاﺭ ﺯﻳﺎﺩﻱ پروتئین ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺷﺎﻫﺪاﻧﻪ ﺩﺭ ﺻﺪﺭ ﻟﻴﺴﺖ ﻗﺮاﺭ ﺩاﺭﺩ. ﺗﺨﻢ ﺁﻓﺘﺎﺑﮕﺮﺩاﻥ و ﻛﺎﻓﺸﻪ ﻧﻴﺰ ﺣﺎﻭﻱ ﭼﺮﺑﻲ ﺧﻮﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻋﻀﻼﺕ برای ﺳﺎﻋﺎﺕ آخرین ﭘﺮﻭاﺯ ﺫﺧﻴﺮﻩ می‌گردد. ﺑﻘﻴﻪ دانه‌های ﭼﺮﺏ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاﻱ ﺗﻨﻮﻉ ﺩﺭ ﻧﻮﻉ ﭼﺮﺑﻲ ﻻﺯﻡ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﭘﺲ ﺑﺎ ﺩﺭ نظر ﮔﺮﻓﺘﻦ کم‌وزیاد ﺷﺪﻥ ﻣﻘﺪاﺭ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪﺭاﺕ، ﻣﻘﺪاﺭ ﭼﺮﺑﻲ و پروتئین ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮ می‌کند.


ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ اﻭﻟﻴﻪ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎﺕ ﭘﺮﺵ، ازآنجایی‌که ﻛﺒﻮﺗﺮﻫﺎ ﺑﻌﺪ اﺯ ﻓﺼﻞ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻋﻀﻼﺗﺸﺎﻥ ﺭا ازدست‌داده‌اند، ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ اﻣﺮ ﻋﻀﻠﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﻛﻤﻜﺸﺎﻥ ﻛﻨﻴﻢ. اﻳﻦ ﻛﻤﻚ ﻓﻘﻄ ﺑﺎ ﭘﺮاﻧﺪﻥ و ﺩاﺩﻥ پروتئین ﺯﻳﺎﺩ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎﻡ اﺳﺖ. ﺩﺭ ﺁﻏﺎﺯ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎﺕ ﺩاﺩﻥ ﮔﺎﻭﺩاﻧﻪ، ﻗﺮﻩﻣﺎﺵ، ﻋﺪﺱ و ﻣﺎﺵ ﺗﺎ 40% ﻫﻢ ﺟﺎﻳﺰ اﺳﺖ. ﺩﺭ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﺑﻌﺪﻱ وقتی‌که ﻛﺒﻮﺗﺮﻫﺎ ﻋﻀﻼﺕ ﻛﺎﻓﻲ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺑﻘﻮﻝ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺳﺎﺯ ﺷﺪﻧﺪ، ﻣﺎ می‌توانیم اﻳن ﺩﺭﺻﺪ ﺭا ﻛﻤﺘﺮ ﻛﺮﺩﻩ و اﺯ دانه‌های ﭼﺮﺏ و پروتئین‌ﺩاﺭ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﻢ.


ﺣﺎﻝ ﻛﻪ درصدهای ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩﻱ ﺩﺳﺘﻤﺎﻥ ﺁﻣﺪ، اﻳﻦ سؤال ﭘﻴﺶ می‌آید ﻛﻪ ﻛﻞ اﻳﻦ درصدها ازنظر ﻭﺯﻧﻲ ﭼﻘﺪﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺸﻮد ﻛﻪ ﻧﻪ ﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ ﺯﻳﺎﺩ؟


اصولاً ﻛﺒﻮﺗﺮ ﺑﺮاﻱ سوخت‌وساز ﺭﻭﺯاﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 30 ﮔﺮﻡ ﺩانه ﻧﻴﺎﺯ ﺩاﺭﺩ. اﻳﻦ ﻣﻘﺪاﺭ می‌تواند ﺗﺎ 22 ﮔﺮﻡ ﻧﺰﻭﻝ ﻛﻨﺪ. بازهم ﻋﺮﺽ می‌کنم اﻳﻦ ﻣﻘﺪاﺭ ﺭا ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺒﻮﺗﺮﺩاﺭ ﺧﻮﺩﺵ به دست ﺑﻴﺎﻭﺭﺩ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﻨﺪ. چراکه ﺑﺮاﻱ بام‌ها و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮاﻳﻄ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ می‌شود. ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ اﺳﺘﺮاﺣﺖ مسلماً اﻳﻦ مقدار کمتر و ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﭘﺮﺵ ﺑﻴﺸﺘﺮ می‌گردد. ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩاﺩﻩ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪاﺭ ﺩﺭ اﻛﺜﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ به‌ندرت اﺯ 25 ﮔﺮﻡ بیشتر می‌شود.


ﻧﺤﻮﻩ ﺩاﻥ‌ﺩﻫﻲ:

طبیعتاً ﻛﺒﻮﺗﺮ ﺑﻪ دانه‌هایی ﻣﺜﻞ ﺟﻮ و ﮔﻨﺪﻡ علاقه‌ای ﻧﺪاﺭﺩ و ﺩﺭ ﺳﺒﺪ ﻏﺬاﻳﻲ آن‌ها، ﺁﺧﺮﻳﻦ دانه‌ها ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮﺭﺩﻩ می‌شوند. اﮔﺮ ﻣﺎ دانه‌ها ﺭا ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﺒﻮﺗﺮاﻥ قوی‌تر دانه‌های خوشمزه‌تر ﺭا سریع‌تر می‌خورند و ﺑﻪ ﻛﺒﻮﺗﺮﻫﺎﻱ ضعیف‌تر ﺑﻴﺸﺘﺮ دانه‌های ﺩﻳﮕﺮ می‌رسد، ﻣﺜﻞ ﺟﻮ. ﭘﺲ ﺑﺎ ترکیب ﻛﺮﺩﻥ دانه‌ها ﺑﺎﻻﻧﺲ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻧﺮﮊﻱ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﻛﺒﻮﺗﺮﻫﺎ به هم می‌خورد و ﺑﺎلطبع ﻛﺒﻮﺗﺮﻱ ﺳﻨﮕﻴﻦ می‌پرد و ﺷﺎﻳﺪ ﻫﻤﭙﺎﻱ ﻫﻤﺎﻥ ﻛﺒﻮﺗﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺣﺘﻲ ﻧﺼﻒ ﺳﺎﻋﺖ اﻭ ﺭا ﺑﻴﺎﻭﺭﺩ.


حال راه‌حل ﭼﻴﺴﺖ؟

ﺑﺎﻳﺪ دانه‌ها ﺭا ﺑﻪ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻜﻨﻴﻢ. اﻭﻝ دانه‌های ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪﺭاﺕ‌ﺩاﺭ ﻛﻪ موردعلاقه‌شان ﻧﻴﺴﺖ ﺭا ﺑﺪﻫﻴﻢ ﻛﻪ اﺯ ﻓﺮﻁ ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺨﻮﺭﻧﺪ و ﺑﻌﺪ دانه‌های ﭼﺮﺏ و پروتئین ﺩاﺭ ﺭا. به‌این‌ترتیب دانه‌ها ﺑﻴﻦ ﻫﻤﻪ به‌طور ﻣﺴﺎﻭﻱ ﺗﻘﺴﻴﻢ می‌گردند.

ﻧﻜﺘﻪ ﺁﺧﺮ این است ﻛﻪ ﺑﺮاﻱ ﺭﻭﺯ ﭘﺮﺵ چینه‌دان ﻛﺒﻮﺗﺮ ﺑﺎﻳﺪ کاملاً ﺧﺎﻟﻲ اﺯ ﺩاﻥ ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻌﻀﻲ اﺯ ﻛﺒﻮﺗﺮﻫﺎ و ﺑﺮﺭﺳﻲ چینه‌دانشان ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﻣﻘﺪاﺭ ﺩانه ﺭا برای دفعه ﺑﻌﺪﻱ به دست ﺑﻴﺎﻭﺭﻳﻢ. ﻓﺮاﻣﻮﺵ ﻧﻜﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻛﺒﻮﺗﺮ ﺑﺮاﻱ ﻫﻀﻢ ﺩانه ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ 12 ﺳﺎﻋﺖ ﻭﻗﺖ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ اﺳﺖ. ﭘﺲ ﺑﺮاﻱ اﻳﻨﻜﻪ مطمئن ﺷﻮﻳﻢ ﻛﺒﻮﺗﺮ ﻗﺒﻞ اﺯ ﭘﺮﺵ ﭼﻴﻨﻪ‌ﺩاﻧﺶ ﺧﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ 12 ﺳﺎﻋﺖ زودتر ﺑﻪ آن‌ها ﺩاﻥ ﺑﺪﻫﻴﻢ.


اﻣﻴﺪﻭاﺭﻡ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ مورداستفاده ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻗﺮاﺭ ﺑﮕﻴﺮﺩ.

نظرات و اﻧﺘﻘﺎﺩاﺕ ﺷﻤﺎ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﺭاﻩ پرپیچ‌وخم کبوترداری است.

 ﭘﻴﺮﻭﺯ و ﻣﻮﻳﺪ ﺑﺎﺷﻴﺪ


ﻛﻮﭼﻚ ﺷﻤﺎ,

ﺣﻤﻴﺪ ﺿﻴﺎ


نظرات (67)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
سلام حدود 11 کبوتر دارم بهشون رسیدگی نمیکردم حالا که میخوام اونارو بپرونم میرن تو زمین های کنار خونه پایین میان چیکارشون کنم فککنم زمین خور شدن
سه‌شنبه 13 شهریور‌ماه سال 1397 ساعت 03:42 ب.ظ
امتیاز: 0 0
پاسخ:
سلام ردشان کن
سلام خدمت هم بزرگ واران من یک جفت کاشانی سیاه دارم که تازه گرفتم ساعتی میپرند و چند جفت کبوتر دیگر همشان پانزده تا میشه هر روز ولشون میکنم هفته ای یکبار تاری میگریم و حتی خودم هم زیاد تاری میدم نمیدونم دیگه خسته شدم مثلا یک کبوتر ماده داشتم تازه جوجه هاش در امده بودن و تازه از مریضی کله گیچی امده بود بیرون و وقتی رفت روی بوم و باد میامد شانس خرابم رفت و دیگه بر نگشت در صورتی که ۴ الی ۵ ماه داشتمش و یک جوجه کبوتر پاکستانی بدنش سفید و چشماش سیاه بود داشتم ۲ ماه افتاب خورد اونم ازم تاره شد و... توی کبوترام بعضی هاشون ۱ ساعت یا ۲ ساعت جا دارند بپرند اما اونم نمیپرند و فقط میشینند روی پشت بوم و جایی نمیرند به نظر شما هم شان را رد کنم یا با دان های مقوی پرشش انها را بیشتر کنم نفس هم خیلی زود کم میارند اگنار یک عمر سیگاری بودند در صورتی که تا ۱ سال پیش بعضی از کفتر هام بدون نفس کم اوردن میپریدند
یکشنبه 11 شهریور‌ماه سال 1397 ساعت 03:44 ب.ظ
امتیاز: 0 1
پاسخ:
سلام همه را رد کن بدرد نمی‌خورند
سلام. من یک تیپ کبوتر دارم همشون ماده هستن پرششون خوبه اما متاسفانه بعضی هاشون تخم خیلی زود میزارن و نمیذارن بقیه کبوترا پرششون رو انجام بدن دارویی روشی نیست که کبوترا تا یک مدت تخم نذارن
جمعه 9 شهریور‌ماه سال 1397 ساعت 02:05 ب.ظ
امتیاز: 0 0
پاسخ:
سلام خیر نیست.
سلام خوبید.
من دو روز پیش گربه هام ی کفترو میخاستن بخورن من دیدمش به موقع نزاشتم.. ولی نمیتونه پرواز کنه با اینکه در ظاهر مشکل انگار نداره...تو این دو روز اصلا غذا نمیخوره فقط گاهی اب...هم ماش هم گندم هم برنج براش گذاشتم ...چکار کنم نگرانشم میترسم از بی غذایی بمیره...نا گفته نمانه که گل محلمونو برای پیدا کردن صاحبش گشتم پیدا نشد
پنج‌شنبه 25 مرداد‌ماه سال 1397 ساعت 04:55 ب.ظ
امتیاز: 0 0
پاسخ:
سلام ممنون از محبت شما. زخمش زا پما. بزنید و با دست دان خیس بهش بدهید.
سلام.بچه مشهدم و حدود 80تا حیوون چاشنی دارم ولی الان کم میارن تو پرش.چی بدم بهشون که بهتر بشن.تا بیست روز پیش راحت 2ساعت میپریدن.
چهارشنبه 3 مرداد‌ماه سال 1397 ساعت 12:30 ق.ظ
امتیاز: 0 1
پاسخ:
سلام دیگر فصل پرش تمام شده تا خرداد دیگر جایشان کنید.
باسلام.کبوترای من حالت سینه کاردی پیدا کردن طوری که روز به روز لاغر میشن وبعد میمیرن واکسن ۳گانه هم زدم برونشیت آنفولانزا ونیوکاسل ازدان های قره ماش ارزن تخم کتان تخم جارو وعدسم استفاده میکنم جدیدا ولی تاثیرش کمه خاهش میکنم درمونی بگین که بتونم انجام بدم ودرمونشون کنم با تشکر
سه‌شنبه 2 مرداد‌ماه سال 1397 ساعت 09:08 ب.ظ
امتیاز: 1 0
پاسخ:
سلام مدفوع چطوریه اگر میتونی عکس بفرست به تلگرامم
@hamidzia
باسلام یکی از کبوترای من یه پاش میلنگه وکف پاش یکم باد کرده راهنمایی بفرمایین
دوشنبه 1 مرداد‌ماه سال 1397 ساعت 12:48 ق.ظ
امتیاز: 0 0
پاسخ:
سلام بیماری سلمونلاست که داروش انروفلاکسسین است. اما درمانش ۱۰۰٪ نیست
سلام من یه جفت کفتر،تهرانی خریدم پرش سنگین هم هستش الانم جوجه دو سه ماهه ازش دارم نمیترنم ساعت بکشم ازشون سه ساعت بیشتر نمیزنن دان هم گندم میدادم بهشون لطفا راهنماییم کنین ممنون
شنبه 30 تیر‌ماه سال 1397 ساعت 02:18 ب.ظ
امتیاز: 2 0
پاسخ:
سلام دان‌خوب بده جو‌ارزن قره‌ماش گاودانه کافشه بذرک کلزا کتان عدس ماش
از طرفی هدف از جوجه ساعت گرفتن‌نیست
سلام اساتید بزرگ
ی 20 تایی کبوتر دارم زمانی ک میپرونم میشنن رو پشت بوم همیایمون سه طبقس بعد زمانی ک سنگ براشون میندارم نمیپرن بعضی وقتا هم میخوره بهشون انگار ک انگار نخورده بهشون
اگه میشه راهنمایم کنین
یکشنبه 24 تیر‌ماه سال 1397 ساعت 04:34 ب.ظ
امتیاز: 0 0
پاسخ:
سلام ردشان کن
باسلام ودرو خدمت دوست گرامی .الان چند روزه کبوترا بدجور خاک میخورن چون حیاطم خاکیه مثل آب خوردن میخورن تا لونه باز میکنم زود میان خاک میخورن
دوشنبه 18 تیر‌ماه سال 1397 ساعت 08:52 ق.ظ
امتیاز: 0 1
پاسخ:
سلام کمبود املاح دارند. گل شور صدف خورد، سنگ و ماسه بهشان بده
جوجه 2 ماه چند روز زنده میماند بدون ابو غذا
شنبه 2 تیر‌ماه سال 1397 ساعت 01:45 ق.ظ
امتیاز: 0 0
پاسخ:
میمیره
باسلام خدمت دوست عزیز.کبوترای من الان دوروزه دونه بالا میارن درمونش چیه؟
سه‌شنبه 22 خرداد‌ماه سال 1397 ساعت 10:03 ب.ظ
امتیاز: 0 0
پاسخ:
سلام سریعا به دکتر نشان بده
باسلام خدمت دوست عزیز.کبوترای من الان دوروزه دونه بالا میارن درمونش چیه
سه‌شنبه 15 خرداد‌ماه سال 1397 ساعت 08:46 ب.ظ
امتیاز: 0 0
باسلام خدمت دوست عزیز.شما بعداز واکسن ۳گانه کدوم‌آنتی بیوتیک رو برای حال عمومی کبوتر خوب میدونین مخصوصن برای انگل روده ای
دوشنبه 14 خرداد‌ماه سال 1397 ساعت 05:49 ب.ظ
امتیاز: 0 0
پاسخ:
سلام نیازی بع آنتی‌بیوتیک نیست
اگر انگل داذند سه قطره آیورمکتین در دهان بندازید.
سلام وقت بخیر دوست عزیز
بنده یه جفت کبوتر طوقی دارم که یه یک هفته ای میشه که دو تا تخمشون جوجه شده ولی از دیروز متوجه شدم که دقیقا سر نوک جوجه ها یک عدد دونه ریز زرد رنگ زده، دقیقا هم سر نوک دوتاشون زده و هیچ جای بدنشون هم نزده، نمیدونم چی هست تاحالا همچین چیزی ندیدم، شایدم فقط گرمیشون شده باشه، نمیدونم، اخه بنده ساکن شیراز هستم که الان هوای گرمی داره، ولی گنجه گفترها اصلا رو به آفتاب نیست و آفتاب مستقیما به گنجه نمیخوره، از لحاظ تغذیه هم به پدر و مادرشون عدس و کسن و گندم و ذرت میدم روزی دو بار، یک بار که صبح زود که بیرونشون میکنم یعنی ساعت 7 صبح بهشون میدم و یک بارم ساعت 6 عصر بهشون میدم، ولی کفترا بیشتر عدس و کسن رو دوست دارن بخورن تا گندم و ذرت رو، نمیدونم شایدم مال همین عدس و کسن خوردنشون باشه که جوجه ها اینجوری شدن، حالا میخام کمی آبلیمو با آب مخلوط کنم و با سرنگ بریزم توو دهن جوجه ها که گرما زده نشن آیا این کار درستی هست؟؟؟ الان بهترین ترکیب غذایی برا گفترای جوجه دار چی هست؟ بهشون ویتامین توو آب بدم یا نه در این فصل گرما؟

با تشکر از شما دوست عزیز
یکشنبه 13 خرداد‌ماه سال 1397 ساعت 08:45 ب.ظ
امتیاز: 1 2
پاسخ:
سلام
تغذیه اشون خوبه. ماهی یک بار مولتی ویتامین کافبه.
اونپنقطه زرد ابله است و کاربس نمیشه کرد
باسلام ودرد بر استاد عزیز خسته نباشی.برا ی حالت عمومی کبوترا کدوم دارو یا آنتی بیوتیک خوبه که بشه هرماه یا هرفصل به کبوتراداد. ممنون میشم
یکشنبه 13 خرداد‌ماه سال 1397 ساعت 01:41 ق.ظ
امتیاز: 3 0
پاسخ:
سلام
فقط مصرف پروبیوتیک روزانه
درود من حدود 20تااز مسافتیام که که حدود600کیلومتر شرط بندی کردم بردم .کاش شرط بندی نکرده بودم الان حالشون خوب نیس میخوام که بپرونمشون دو سه دور میزنن بعد میشینن وقتی هم که زور میکنم میرن میشینن رو اپارتمان روبرمون وقتی هوا یواش یواش تاریک میشه میان میرن تو لونه چیکار کنم پرششون مثل قبل بشن سبز مگسی هستن
شنبه 12 خرداد‌ماه سال 1397 ساعت 05:32 ب.ظ
امتیاز: 2 0
پاسخ:
سلام من از مسافتی اطلاعی ندارم. پان خوب و مقوی بده
باسلام دوروز پیش یه کبوتر گرفتم وواکسنشو زدم الان چندروزه مریضه درست میشه یا نه
جمعه 11 خرداد‌ماه سال 1397 ساعت 02:24 ب.ظ
امتیاز: 0 0
پاسخ:
سلام بله اگر نمیره خوب میشه
این که گفتم کبوترم تخم نمیذاره.ممنون که جواب دادین.
شنبه 29 اردیبهشت‌ماه سال 1397 ساعت 12:54 ب.ظ
امتیاز: 0 0
پاسخ:
خواهش
سلام ممنون میشم اگه در مورد موضوعی که عرض کردم کمکم کنید
جمعه 28 اردیبهشت‌ماه سال 1397 ساعت 12:21 ق.ظ
امتیاز: 0 2
پاسخ:
سلام دوست عزیز. کدام موضوع؟
سلام.یه کبوتر ماده سبز از بیرون اوردم الان نه ماهه به قول خودمون کزه(خودش رو باد میکنه)پای جفت میره ولی تخم نمیکنه در صورتی که خونه صاحبش راحت تخم میگذاشت.چند جفت جوجه هم ازش داشت.از لحاظ دون و تقویتی هم هر چی به زهنم میرسید تا حالا بهش دادم ولی جواب نمیده به نظرتون چیکار باید بکنم.ممنون میشم اگهه راهنمایی کنید.(نژاد کبوتر پرشی)
چهارشنبه 26 اردیبهشت‌ماه سال 1397 ساعت 09:08 ق.ظ
امتیاز: 2 0
پاسخ:
سلام انگل کشی کن خوب میشه
سلام من حدود200پرنده دارم حدود2ماه پیش خیلی کسل بودن رفتم دام مزشکی دکتربه جای اینکه بهم انتی بیوتیک بده که ویروسشون روبکشه بهم ویتامین دادوویرووس روتقویت کردالان همه کتشون طعمه زده میگیره چندوقت پیش بایه نفرکه گروبنده صحبت کردم گفت سیروسرکه سیب وویتامین b1بهشون بده الان ازپیشرفتش جلوگیری کرده اما خوب نشدن راهی هست که انجام بدم که طعمه ردکنه .الان توی گنجه هایاجفت کن دوسه روزکه درشون نمیارم واسه هواخوری کتشون میگیره لطفا اگه میشه راهنمایی کنید ممنون
یکشنبه 16 اردیبهشت‌ماه سال 1397 ساعت 01:54 ق.ظ
امتیاز: 0 2
پاسخ:
سلام
این بیماری سلمونلا است و بسیار بده
متاسفانه تضمینی برای درمانش نیست
باید بهشون انروفلاکسسین بدی مقدار تعداد روزها را دامپزشک باید بگه. بیماری باکتریایی هست، نه ویروسی
سلام من بیست جفت کبوتر دارم میخوام تقدیمشان کنم با چه چیزهایی تقویتشان کنم بعد بال کبوتر هام خوش که چکار کنم بالاست نرم بشه
شنبه 8 اردیبهشت‌ماه سال 1397 ساعت 01:02 ق.ظ
امتیاز: 2 2
پاسخ:
سلام‌با دان خوب و کامل
باسلام.جوجه کبوترم یکی دو هفته است که به تنهایی دونه خور شده بود.به علت کمی جا متاسفانه روز قبل وارد قفس کبوترای جفتی شد.صبح که خبرشون رو گرفتم دیدم حسابی کتک خوردهو الان خیلی بی حال شده و نمیتونه رو پاش وایسته.چه کار کنم ؟
چهارشنبه 29 فروردین‌ماه سال 1397 ساعت 12:41 ب.ظ
امتیاز: 0 2
پاسخ:
سلام جداش کن و با دست بهش آب و دان بده شاید زنده بماند. زخمهایش را هم ضدعفونی کن
سلام ببخشی دوست عزیز من بندر عباس هستم میخواستم ساعت خوبی بیارم حدود 100تا کبوتر اماده برای پرش دارم تازه تخت کردن فقط تو دان و اب موندم چطور بدم که ساعت خوبی بیارم میشه با ساده ترین راه راهنماییم کنی یه چیزهایی میدونم ولی تجربم کمه یعنی چه وقت اب بردارم چه مقدار دان سبک یا سنگین بدم ممنون دوست عزیز
سه‌شنبه 14 فروردین‌ماه سال 1397 ساعت 12:02 ب.ظ
امتیاز: 1 1
پاسخ:
سلام، لطفا به کانال تلگرام ما سر بزنید همه چیز نوشته شده

Kabotarepareshi1@
سلام من از بندر عباس وقت شما میگیرم من حدود 200 تا کبوتر دارم یه سرخ کاکلی دارم خیلی دوستش هم دارم کبوتر قدیم من هست ولی مدتی هست که تخم میزاره خیلی کوچک که خدو به خود میشکنه چه کار کنم که بتونه کارشو عادی انجام بده تشکر
دوشنبه 21 اسفند‌ماه سال 1396 ساعت 11:04 ب.ظ
امتیاز: 0 0
پاسخ:
سلام مدت دوماه جدایش کن و هفته ای سه روز کلسیم مایع انسانی در آب بده بخوره. بعد‌جفت‌کن
سلام کفترام سنگین شدند زیاد نمیتونند بپرند لطفا بگید چکار کنم مثل قبلا بشن
یکشنبه 20 اسفند‌ماه سال 1396 ساعت 11:06 ق.ظ
امتیاز: 0 3
پاسخ:
سلام چه‌نژاد کبوتر دارید؟
سلام خسته نباشید بنده تعداد ۴۰تا کبوتر دارم و میپرونمشون وقبلا بالاشونو تازه تخت شده الانم میپرونم نمیدنم که چطور بهشون دانه بدم که بیشتر بپرن متشکرم
جمعه 18 اسفند‌ماه سال 1396 ساعت 05:11 ب.ظ
امتیاز: 1 1
پاسخ:
سلام چه نژادی
سلام
ببخشید که باز مزاحمتون میشم . امروز سه روزه که کبوتر چاهی که به پنجره خورده بود تو خونه من داره زندگی می کنه . متاسفانه همچنان نیاز داره که من بهش غذا بدم . و البته خیلی هم از این کار ناراحته و مقاومت داره . حتی مقدار آب خوردنش تو طول روز هم کمه . گفته بودم که سرش به سمت پایین میپیچه ( بیماری مشهور نیوکاسل ) و روی سرش هم زخمه ( پوست سرش کنده شده ) و هر بار که می خوام بهش غذا بدم بعد از اینکه زمین میذارمش پیچش سرش شدید تر میشه تا حدی که سرش میره زیر پاش و باعث میشه زخمش خونریزی کنه ( خیلی خیلی دیدنش ناراحت کننده اس ) خیلی از کسانی که با کبوتر آشنایی دارن چه در سایت ها چه غیره ، عنوان می کنن که بهتره راحتش کنیم تا کمتر اذیت بشه و باز عنوان می کنن که بیماریش واگیر داره و نگهداریش تو خونه اصلن درست نیست ، اما من به هیچ وجه نمی تونم رهاش کنم یا اینکه راحتش کنم یا اجازه بدم کسی این کار و انجام بده ، از طرفی دیدن زجر کشیدنش برام خیلی درد آوره ، اطلاعاتم راجع به مقدار آب و غذاش خیلی کمه ، لطفن هر نظر یا پیشنهادی که میتونه به من و این پرنده کمک کنه رو بهم‌بگین . یا اگه میشه تلفنی راهنماییم کنید لطفن با آدرس ایمیلم شماره خودتون رو برام بفرستین . خیلی خیلی ممنونم
جمعه 18 اسفند‌ماه سال 1396 ساعت 02:14 ق.ظ
امتیاز: 0 0
پاسخ:
شماره من ۴۱۶۲۷۸۱۱۲۵

اما متاسفانه بیماری ویروسی درمان ندارد
ممنونم از پاسخ گوئیتون
چهارشنبه 16 اسفند‌ماه سال 1396 ساعت 10:35 ق.ظ
امتیاز: 0 0
سلام و خسته نباشین
یه کبوتر چاهی خیلی محکم خورد به پنجره و من وقتی رفتم آوردمش دیدم که مورد حمله هم قرارگرفته و روی سرش زخمه .
وقتی چند دقیقه تو جعبه گذاشتمش متوجه شدم گردنش می پیچه به سمت پایین. الان دو روزه با دست دونه میریزم تو دهنش ( شاهدانه ) و با قاشق بهش آب می دم . تو سایتای مختلف مطالعه کردم نوشته بود نیوکاسل این شکلی هست .
راهی که بتونم مداواش کنم هست ؟
در ضمن انگار که جوجه اس و تازه پریدن یاد گرفته بوده که اینطوری شده .
لطفن راهنماییم کنید . خودش غذا نمی خوره
چهارشنبه 16 اسفند‌ماه سال 1396 ساعت 12:55 ق.ظ
امتیاز: 0 2
پاسخ:
سلام تنها کاری میشه کرد همین کاریه که شما می‌کنید. متشکرم از لطفتون.
سلام خسته نباشید .سوالی داشتم میخاستم نظرهمه افراد باتجربه رو راجبش بدونم. بنظرتون واس کبوتر نر سفید کاکلی چه نوع و جفتی و انتخاب کنم ؟ ممنون میشم زود جواب بدید.باتشکر از وبلاگ خوبتون
دوشنبه 7 اسفند‌ماه سال 1396 ساعت 06:47 ب.ظ
امتیاز: 0 0
پاسخ:
سلام ماده سفید کاکلی
با سلام و خسته نباشید خدمت شما امروز صبح دیدم کبوترم آب مروارید چشمش ترکیده دیگه مثل قبل برجسته نیست راحت میبندش این نشانه چیه؟یعنی کامل کور شده؟ یا ممکنه بیناییش برگرده؟
دوشنبه 9 بهمن‌ماه سال 1396 ساعت 09:12 ق.ظ
امتیاز: 2 0
پاسخ:
سلام بعید میدانم خوب شود
با عرض سلام و خسته نباشید
خواستم بدونم کبوتری که یه چشمش نمیبینه ولی کاملا سر و حال و سالمه آزادش کنم از پس خودش برمیاد؟این کبوترو یه ماهه دارم ازش نگه داری میکنم خیلی دوس داره پرواز کنه پشت پنجره برای کبوترای بیرون غذا میریزم میره سمت پنجره اصلا تو خانه آرام نداره
جمعه 22 دی‌ماه سال 1396 ساعت 09:09 ب.ظ
امتیاز: 1 1
پاسخ:
سلام متاسفانه ممکنه بلند بشه و گم بشه. پس بهتره پرهایش را قیچی کنید.
کبوترم سرماخورده از چشمش آب میاد همش گلوشو باد میکنه چکار کنم چه دارویی بهش بدم؟
پنج‌شنبه 14 دی‌ماه سال 1396 ساعت 02:26 ب.ظ
امتیاز: 2 2
پاسخ:
مترونیدازول برای ۷ روز
سلام بعد از پرواز مدت زمان اب و دانه چقدر هست؟
جمعه 8 دی‌ماه سال 1396 ساعت 01:37 ب.ظ
امتیاز: 2 0
پاسخ:
بستگی به سو و ذات، عوامل دیگر محیطی کبوتر های شما دارد
سلام بعد از پرواز باید چکار کنیم اگه میشه مراحلش بگین چه زمانی باید اب و دانه بدیم
جمعه 8 دی‌ماه سال 1396 ساعت 01:27 ب.ظ
امتیاز: 1 1
پاسخ:
سلام. آب و دان هر شب سر ساعت مشخص باید داده شود
سلام شرمنده به سوال دیگه راجع به کبوترم دارم همونی که یه چشمش اب مروارید اورده امروز دیدم اون یکی چشمشم قرمز شده و اشک ازش میاد میترسم اونم اب مروارید بیاره کور بشه راهی هست تا هنوز حاد نشده درمانش کنم ؟ قرص تتراسیکلین تاثیر داره؟ امروز یکی بهش دادم
سه‌شنبه 28 آذر‌ماه سال 1396 ساعت 01:49 ب.ظ
امتیاز: 2 0
پاسخ:
سلام بهش یک چهارم قرص مترونیدازول ۲۵۰ برای ۷ روز بده
یه کبوتر سالمم دارم اگه پیش هم بزارمشون ویروسش بهش منتقل نمیشه اونم اب مروارید بگیره؟
سه‌شنبه 21 آذر‌ماه سال 1396 ساعت 07:34 ق.ظ
امتیاز: 0 0
پاسخ:
آب مروارید ویروس نیست واگیر نداره
سلام خسته نباشید من چند وقتیه کبوتری پیدا کردم که یه چشمش اب مروارید اورده بردمش دامپزشک گفت چشمش کاتاراکت کامل شده داره کور میشه درمان نداره، خیلی ورم داره انگار از حدقه بیرون زده روشم یه لایه سفید گرفته براش تتراسیکلین زدم و قرصشم بهش دادم قطره کلرامفنیکلم تو چشمش ریختم فقط یه کوچولو ورمش خوابیده خواستم بدونم تا حالا همچین موردی واسه شما پیش اومده خیلی برام مهمه بیناییش برگرده اگه میشه جواب بدید هر کاری باشه براش انجام میدم
سه‌شنبه 21 آذر‌ماه سال 1396 ساعت 12:04 ق.ظ
امتیاز: 0 0
پاسخ:
سلام بله این اب مروارید رایجه. متاسفانه کادی نمیشود کرد.
سلام ممنون از پاسختون
ممکنه لینک کانال یا گروه تلگرامتون رو داشته باشم سپاس
پنج‌شنبه 30 شهریور‌ماه سال 1396 ساعت 05:40 ب.ظ
امتیاز: 0 0
پاسخ:
سلام،
این کاناله . گروه ندارم اما اگر باهام تماس بگیرید میتونم به گروه های دیگر معرفیتان کنم.
@kabotarepareshi1
@hamidzia
سلام
ممنون از مطلب کاملتون

من یک یاکریم که نیوکاسل رو رد کرده نگهداری می کنم، خودش 2 ماه با سر چرخیده زنده مونده و حدود یک ماه هم پیش منه ... خیلی ضعیف و با عفونت شدید یکی از چشمها به دستم رسید ... الان به کمک ویتامین ب و مولتی ویتامین و یکسری داروی تجویز شده دیگه خیلی بهتر شده و بیشتر موارد سر کاملا نرمال هست ولی بعد از آب خوردن تعاذلش به هم میخوره و بال میزنه که این باعث شده زیر بالهاش جزئی زحمی بشه و بعضی از پرهای سر و بدنش هم بریزه ... برای رشد سریعتر پرهاش چه توصیه ای دارید؟

در ضمن خیلی خوب و بدون کمک دونه میخوره فعلا فقط ارزن و گاهی گندم و کنجد میخوره ... لطفا از نظر تغذیه و دارو کمکم کنید اطلاعاتم کمه
سه‌شنبه 28 شهریور‌ماه سال 1396 ساعت 04:32 ق.ظ
امتیاز: 1 1
پاسخ:
سلام ،
اینطور که به نظر میرسه خوب بهش رسیدید. به مدت یک هفته هرروز بهش ب کمپلکس بدید خوب میشه.
این دانها را تهیه کنید و ببینید کدامها را بهتر میخوره.


برنج، تخم جارو،گندم(خیلی کم) قره‌ماش، گاودانه، عدس، ماش، ذرت، کتان، بذرک، کلزا، کافشه، شاهدانه، آفتابگردان، نیجر،
با سلام خدمت اقای حمید ضیا.خواستم یه تشکر ویژه از شما و کانال تلگرامی (اقای بزرگ زاده) داشته باشم.بنده عضو کوچکی از اون کانال هستم.واقعا ممنونم از شما چون تجارب خودتونو در اختیار ما میذارین و اینکه همه علمی هستن.واقعا پایدار باشین
یکشنبه 12 شهریور‌ماه سال 1396 ساعت 09:25 ب.ظ
امتیاز: 4 1
پاسخ:
سلام ناصر عزیز. هرکاری میکنیم انحام وظیفه است. شما و دیگر دوستان به ما لطف دارند. پیروز باشید
سلام خسته نباشین.من یک کبوتر تازه از یک نفر خریدم و اوردم تو قفس جداگانه الان دیدم داره مدفوع سفید و سبز میکنه می خواستم بپرسم مشکلی نداره؟
شنبه 21 مرداد‌ماه سال 1396 ساعت 02:43 ب.ظ
امتیاز: 2 0
پاسخ:
سلام بله نشکل داره. بهشو لمپرولیوم طبق دساور دامپزشکی ۷ روز بده
سلام من یک کفتر ماده شهرستانی دارم بایه نر تهرانی بزنم بهم خوب میشه یانه به کی میره
جمعه 20 مرداد‌ماه سال 1396 ساعت 11:46 ق.ظ
امتیاز: 1 0
پاسخ:
سلام. نه خوب نمیشه
باسلام وخسته نباشید .به نظر شما در طول روز چند بار به کبوتران پرشی دان بدیم و چه ساعتی از روز باشه .ممنون
سه‌شنبه 6 تیر‌ماه سال 1396 ساعت 09:03 ب.ظ
امتیاز: 3 2
پاسخ:
سلام،
روزی یک بار دوازده ساعت قبل از پرش روز بعد.
سلام خسته نباشید .
درست 7 روز پیش یه کبوتر کاکولی خاکستری سفید که هم دم و هم یه سری از پره بالاشو چیدن اومد تو تراس خونه. دو روز اول بهش شاهدونه دادم بعدم گندم فکر کنم روز پنجم بهش تخم کتون دادم ولی نخورد! هنوز گندم شاهدونه میخوره. گذاشتم تو ظرف هر یه ساعت میره میخوره. باید دانه هارو باهم مخلوط کنم؟ .
تو تراس پرواز میکنه ولی خیلی نمیتونه بره بالا،پراش کی در میاد؟ تو یه ظرف بزرگ آب گذاشتم واسش ولی دیروز به طور کامل رفت توش، از اون موقعه خودشو باد میکنه یه صدایی هم از خودش در میاره. طبیعیه یا سرما خورده یا مریض شده؟ من باید چکار کنم؟
شنبه 3 تیر‌ماه سال 1396 ساعت 05:02 ق.ظ
امتیاز: 1 3
پاسخ:
سلا،
باید ترکیبی غز دانه ها را بهش بدهید. گندم ارزن جو کتان قره ماش گاودانه شاهدانه کافشه ووو
اگر پر هایش قیچی‌شده، هستند انها را بکشید تا ظرف ۴۵ تا ۶۰ روز در بیایند.
بعید میدانم مریض شده باشه
سلام خسته نباشید من نه روز پیش یه جوجه یاکریم رو دیدم کلاغ بهش حمله کرده بود منم نجاتش دادم بدنش از چند جا زخم شده بود الان خوب شده روزای اول خوب راه میرفت الان اصلا حرکت نمیکنه پاهاشو جلوتر از بدنش قرار میده از دیشبم چشماشو میینده یکم کف از نوکش میاد غذا هم نمیخوره فکر کنم پاش شکسته و عفونت کرده باشه، اگه شکسته باید چطوری ببندمش؟ ببخشید سوال بی ربط و طولانی شد.
شنبه 30 اردیبهشت‌ماه سال 1396 ساعت 08:12 ق.ظ
امتیاز: 0 5
پاسخ:
سلام. متاسفانه بیمار شده. شکستگی پا ربطی به کف دهان ندارد. تشخیص بیماری کار دکتر است.
موفق باشید.
سلام اگر دانه زیادی به کفتر بدهیم باعث میشه که چربی بگیره
پنج‌شنبه 28 اردیبهشت‌ماه سال 1396 ساعت 04:33 ب.ظ
امتیاز: 0 0
پاسخ:
سلام بستگی به نژادش داره
سلام کلوپ کفتران برای رهاسازی چگونست و میشه یه توضیح کوتاه بدید واین که چند نفر وآیاد شرطی است؟؟
پنج‌شنبه 7 اردیبهشت‌ماه سال 1396 ساعت 12:00 ق.ظ
امتیاز: 0 2
پاسخ:
سلام من از کبوتر مسافتی اطلاعی ندارم
1 2 >>